Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Uitzonderingen op quarantaine en testen

Algemene uitzonderingen

In uitzonderlijke gevallen moet je je niet laten testen en/of niet in quarantaine gaan. Voor sommige essentiële verplaatsingen mag je ook naar buiten tijdens je quarantaineperiode.

Uitzonderingen op quarantaine

Algemeen

Zich buiten begeven, is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten die niet kunnen worden uitgesteld tot na het verstrijken van de quarantainetermijn, en mits het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere personen en het dragen van een (chirurgisch) mondneusmasker:

 • Verplaatsingen met betrekking tot dringende medische zorgen en toegang tot geneesmiddelen;
 • Verplaatsingen met betrekking tot de aankoop van noodzakelijke basisbenodigdheden, zoals voedsel, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
 • Verplaatsingen in het kader van dringende juridische/financiële aangelegenheden en ouderlijk gezag, mits staving;
 • Verplaatsingen in het kader van de dringende en noodzakelijke zorg voor landbouwdieren, als niemand anders hiervoor kan zorgen;
 • Verplaatsingen in het kader van een begrafenis.

Na verblijf in het buitenland

Lees meer over quarantaine na verblijf in het buitenland.

Uitzonderingen op testen

Algemeen

 • Personen die om medische redenen geen staal kunnen laten afnemen en hiertoe het bewijs (medisch attest) leveren;
 • Personen die zich aanmelden voor een test maar waarbij de arts die verantwoordelijk is voor de testafname oordeelt dat geen test kan worden afgenomen.

Na verblijf in het buitenland

Lees meer over testen na verblijf in het buitenland.

Personen die gedeeltelijk zijn vrijgesteld van quarantaine

Enkel na (terug)komst uit een land met een heel hoog risico in het buitenland

Sommige personen zijn gedeeltelijk vrijgesteld van quarantaine na (terug)komst uit een land met een heel hoog risico, omwille van een essentiële of professionele reden.

De uitzondering op de quarantaine heeft enkel betrekking op:

 • ofwel de uitvoering van de essentiële reden van de reis naar België;
 • ofwel de uitvoering van de functie in België na uitvoering van een professionele of essentiële reden in een land met een heel hoog risico.

De overige tijd (bv. vrije tijd, weekends, vakanties, ’s avonds, …) zal de betrokken persoon deze quarantaine moeten blijven respecteren.

 • Vervoerspersoneel dat belast is met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel die reizen voor de uitoefening van hun functie;
 • Zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken (mits het strikt naleven van de protocollen die werden opgemaakt om het risico op besmettingen te reduceren);
 • Personen die reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap;
 • De “Border Force Officers” van het Verenigd–Koninkrijk;
 • Diplomaten.

Deze personen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • in algemene zin, geen symptomen hebben;
 • geen hoogrisicocontact zijn van iemand bij wie de diagnose van COVID-19 infectie werd bevestigd die onder hetzelfde dak woont;
 • niet positief getest zijn op COVID-19;
 • het contact met het publiek tot het strikte minimum beperken;
 • waar mogelijk geen gebruikmaken van het openbaar vervoer;
 • niet in staat zijn om te telewerken;
 • respecteren van afstandsregels en altijd dragen van (chirurgisch) mondneusmasker op de juiste manier op de werkplek; beperking van het contact met andere medewerkers: in de praktijk betekent dit zoveel mogelijk gescheiden in- en uitgangen, gescheiden kleedkamers en gescheiden pauze- en eetruimten.

48-uur-regel

 • Personen die België inreizen en maximaal 48 uur in een rode zone zijn geweest of maximaal 48 uur in België zullen verblijven behalve indien deze persoon zich begeven heeft in een hoog risico land (VOC land) tijdens de 14 dagen voor aankomst in België.

Meer info

De besluiten van de Gemeenschappen en Gewesten rond quarantaine en testen vind je hier terug: