Hoe uzelf tegen omikron beschermen - Haal uw boostervaccin - Beperk uw contacten - Draag een mondmasker - Ventileer binnenruimtes - Gebruik zelftesten - Hou afstand - Volg regels rond thuiswerk - Volg regels voor quarantaine en isolatie.

Uitzonderingen op quarantaine en testen

In quarantaine gaan en je laten testen is verplicht als je terugkomt uit een rode zone in het buitenland of in contact kwam met iemand die corona heeft. Toch zijn er enkele uitzonderingen op deze regel. Je vindt een lijst hieronder.

Algemene uitzonderingen

In uitzonderlijke gevallen moet je je niet laten testen en/of niet in quarantaine gaan. Voor sommige essentiële verplaatsingen mag je ook naar buiten tijdens je quarantaineperiode.

Uitzonderingen op quarantaine

Algemeen

Zich buiten begeven, is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten die niet kunnen worden uitgesteld tot na het verstrijken van de quarantainetermijn, en mits het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere personen en het dragen van een (chirurgisch) mondneusmasker:

 • Verplaatsingen met betrekking tot dringende medische zorgen en toegang tot geneesmiddelen;
 • Verplaatsingen met betrekking tot de aankoop van noodzakelijke basisbenodigdheden, zoals voedsel, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
 • Verplaatsingen in het kader van dringende juridische/financiële aangelegenheden en ouderlijk gezag, mits staving;
 • Verplaatsingen in het kader van de dringende en noodzakelijke zorg voor landbouwdieren, als niemand anders hiervoor kan zorgen;
 • Verplaatsingen in het kader van een begrafenis.

Na verblijf in het buitenland

Lees meer over quarantaine na verblijf in het buitenland.

Uitzonderingen op testen

Algemeen

 • Personen die om medische redenen geen staal kunnen laten afnemen en hiertoe het bewijs (medisch attest) leveren;
 • Personen die zich aanmelden voor een test maar waarbij de arts die verantwoordelijk is voor de testafname oordeelt dat geen test kan worden afgenomen.

Na verblijf in het buitenland

Lees meer over testen na verblijf in het buitenland.

Personen die volledig vrijgesteld zijn van quarantaine en testen na (terug)komst uit een rode zone in het buitenland

Sommige personen zijn volledig vrijgesteld van quarantaine of testen na (terug)komst uit een rode zone in het buitenland, omwille van een essentiële of professionele reden.

 • Grensbewoners of grensarbeiders die reizen in deze hoedanigheid. Een grensarbeider wordt voor deze vrijstelling gedefinieerd als een werknemer die arbeid in loondienst verricht in een land maar in een andere land zijn woonplaats heeft waarnaar die werknemer in de regel dagelijks of ten minste éénmaal per week terugkeert. Een grensbewoner wordt voor deze vrijstelling gedefinieerd als een inwoner van een grensgemeente of een directe buurgemeente van een grensgemeente die voor activiteiten van het dagdagelijkse leven naar het aangrenzende land gaat.;
 • Vervoerspersoneel dat belast is met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel die reizen voor de uitoefening van hun functie;
 • Zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken (mits het strikt naleven van de protocollen die werden opgemaakt om het risico op besmettingen te reduceren);
 • Personen die reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap;
 • Leerlingen, studenten en stagairs die zich dagelijks of wekelijks naar het buitenland verplaatsen in het kader van hun studies of een grensoverschrijdende stage;
 • Grensscholieren die reizen in het kader van leerplichtonderwijs of in het kader van hoger onderwijs en het volwassenonderwijs naar en van de locatie waar ze het onderwijs genieten;
 • de “Border Force Officers” van het Verenigd–Koninkrijk.

Personen die gedeeltelijk zijn vrijgesteld van quarantaine

Enkel na (terug)komst uit een rode zone in het buitenland

Sommige personen zijn gedeeltelijk vrijgesteld van quarantaine na (terug)komst uit een rode zone in het buitenland, omwille van een essentiële of professionele reden.

De uitzondering op de quarantaine heeft enkel betrekking op:

 • ofwel de uitvoering van de essentiële reden van de reis naar België;
 • ofwel de uitvoering van de functie in België na uitvoering van een professionele of essentiële reden in een rode zone in het buitenland.

De overige tijd (bv. vrije tijd, weekends, vakanties, ’s avonds, …) zal de betrokken persoon deze quarantaine moeten blijven respecteren.

 • Leerlingen, studenten en stagairs in het kader van een examen of een verplichte taak;
 • Leden van de diplomatieke en consulaire gemeenschap, titularissen van een functie, verkozenen en officiële vertegenwoordigers van de internationale organisaties en instellingen gevestigd in België, in het kader van een essentiële activiteit die niet op afstand kan worden verricht, noch per videoconferentie;
 • Staatshoofden en regeringshoofden, regeringsleden, parlementariërs en hoge ambtenaren, diplomatiek, consulair en technisch personeel op professionele zending, in het kader van een essentiële activiteit die niet op afstand kan worden verricht, noch per videoconferentie;
 • Personeelsleden van een internationale organisatie of personen die door een dergelijke organisatie zijn uitgenodigd en van wie de fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van die organisatie, inclusief inspecteurs van nucleaire installaties;
 • Seizoensarbeiders (mits het strikt naleven van de protocollen die opgemaakt werden om het risico op besmettingen te reduceren.) ;
 • Personen die reizen om dwingende gezinsredenen (ernstige ziekte met hospitalisatie, preterminale situatie, overlijden) voor zover nodig om deze g ezinsredenen uit te oefenen;
 • Hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld (voor zover relevant bepaald door de werkgever in overleg met de bedrijfsarts – aangezien deze laatste op de hoogte moet zijn van de mogelijke risico’s op de werkplek). Daaronder worden ook beroepssporters, professionelen uit de cultuursector en wetenschappelijke onderzoekers begrepen die zich verplaatsen bij de uitoefening van hun professionele activiteit;
 • Journalisten bij het uitoefenen van hun taken;
 • Passagiers op doorreis die minder dan 48 u in België verblijven.
 • Patiënten die reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling;
 • Personen die reizen om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon.

Deze personen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • in algemene zin, geen symptomen hebben;
 • geen hoogrisicocontact zijn van iemand bij wie de diagnose van COVID-19 infectie werd bevestigd die onder hetzelfde dak woont;
 • niet positief getest zijn op COVID-19;
 • het contact met het publiek tot het strikte minimum beperken;
 • waar mogelijk geen gebruikmaken van het openbaar vervoer;
 • niet in staat zijn om te telewerken;
 • respecteren van afstandsregels en altijd dragen van (chirurgisch) mondneusmasker op de juiste manier op de werkplek; beperking van het contact met andere medewerkers: in de praktijk betekent dit zoveel mogelijk gescheiden in- en uitgangen, gescheiden kleedkamers en gescheiden pauze- en eetruimten.

48uur-regel

 • Personen die België inreizen en maximaal 48u in een rode zone zijn geweest of maximaal 48h in België zullen verblijven behalve indien deze persoon zich begeven heeft in een hoog risico land (VOC land) tijdens de 14 dagen voor aankomst in België.

Na (terug)komst uit een rode zone in het buitenland of een hoog risico contact

Sommige personen zijn gedeeltelijk vrijgesteld van quarantaine omwille van een hoogrisicocontact (de zgn. “medische quarantaine”) of na (terug)komst uit een rode zone na uitvoering van een professionele of essentiële reden.

De uitzondering op de quarantaine heeft enkel betrekking op

 • ofwel de uitvoering van de essentiële reden van de reis naar België
 • ofwel de uitvoering van de essentiële functie in België.

De overige tijd (bv. vrije tijd, weekends, vakanties, ’s avonds,…) zal de betrokken persoon deze quarantaine moeten blijven respecteren.

 • mits attest van de werkgever voor zover relevant) Werknemers die door de aard van hun functie in laboratoria in contact komen met het virus dat COVID-19 veroorzaakt.
 • Personen tewerkgesteld in een essentiële sector in de zin van bijlage 1 van het MB van 28 oktober 2020, wanneer hun werk voldoet aan de volgende cumulatieve criteria:
  • dringende vraag (bepaald door de werkgever in overleg met de bedrijfsarts – aangezien deze laatste op de hoogte moet zijn van de mogelijke risico’s op de werkplek);
  • noodzakelijke situatie (bepaald door de werkgever in overleg met de bedrijfsarts – aangezien deze laatste op de hoogte moet zijn van de mogelijke risico’s op de werkplek);
  • onmisbare en onvervangbare functie die beschreven staat in het continuïteitsplan van het bedrijf. De werknemers van bedrijven die niet over een Business Continuity Plan beschikken zullen nooit van deze quarantaine-uitzondering kunnen genieten;
  • de continuïteit van de essentiële dienstverlening van het bedrijf wordt op korte termijn (duur van de quarantaine) bedreigd;
  • alle andere alternatieven tot oplossing werden overwogen en zijn ontoereikend.

De werkgever bezorgt aan het Comité Preventie en Bescherming op het Werk en aan de bedrijfsarts een lijst van de personen waarvan sprake. Na goedkeuring door het Comité Preventie en Bescherming op het Werk van het bedrijf wordt de uitzondering op de quarantaine geattesteerd en wordt er op dagelijkse basis een nominatieve lijst bijgehouden van de betreffende personen.

NB.: Deze personen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • in algemene zin, geen symptomen hebben;
 • geen hoogrisicocontact zijn van iemand bij wie de diagnose van COVID-19 infectie werd bevestigd die onder hetzelfde dak woont;
 • niet positief getest zijn op COVID-19;
 • het contact met het publiek tot het strikte minimum beperken;
 • waar mogelijk geen gebruikmaken van het openbaar vervoer;
 • niet in staat zijn om te telewerken;
 • respecteren van afstandsregels en altijd dragen van (chirurgisch) mondneusmasker op de juiste manier op de werkplek;
 • beperking van het contact met andere medewerkers: in de praktijk betekent dit zoveel mogelijk gescheiden in- en uitgangen, gescheiden kleedkamers en gescheiden pauze- en eetruimten

Meer info

De besluiten van de Gemeenschappen en Gewesten rond quarantaine en testen vind je hier terug: