fps health belgium banner

Reizen van buiten de EU of Schengenzone

Essentiële reizen vanuit een derde land naar België van toepassing op reizigers die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen op deze lijst.

Fiche internationale reizen

Welke reizen zijn essentieel?

 • De professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
 • De professionele reizen van grensarbeiders;
 • De professionele reizen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw;
 • De professionele reizen van vervoerspersoneel;
 • De reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair personeel, van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie;
 • Doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;
 • De reizen om dwingende gezinsredenen, namelijk:
  • de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
  • de bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
  • de reizen in het kader van co-ouderschap (met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting);
  • de reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten in eerste en tweede graad;
  • de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten in eerste en tweede graad;
  • De professionele reizen van zeevarenden;
 • De reizen om humanitaire reden (met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon);
 • De reizen die studiegerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;
 • De reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit.
 • De reizen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).
 • De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).

Reis je vanuit India, Zuid-Afrika of Brazilië? Je mag niet naar België reizen behalve als je de Belgische nationaliteit hebt, je hoofdverblijfplaats in België is of voor volgende essentiële verplaatsingen:

 • De professionele reizen van vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel en zeevarenden, mits zij in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever
 • De reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post.

Wat moet ik doen?

Om een essentiële reis te maken, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 1. Je beschikt over een negatieve PCR-test die ten vroegste 72 uur voor je vertrek uit een rode zone naar België is uitgevoerd.
 1. Je beschikt over een visum of over een attest van essentiële reis dat je bij de ambassade of diplomatieke post kan verkrijgen.

 2. Verblijf je langer dan 48u in België of kom je met het vliegtuig of de boot of kom je met de trein of bus vanuit een land buiten de EU of Schengenzone naar België? Vul het Passagier Lokalisatie Formulier ten vroegste 48uur voor je aankomst in België in.

 • Op basis van je antwoorden en de kleurcode van het land van waaruit je vertrekt, berekent het formulier of je beschouwd wordt als een hoog risicocontact.
  • Krijg je een sms ? Je bent een hoog risicocontact. Je moet in quarantaine en je laten testen op dag 7 van je quarantaine. Je ontvangt hiervoor een code per sms. Deze quarantaine en test zijn verplicht. Je riskeert een boete van minimum €250 als je dit niet respecteert.
  • Krijg je geen sms ? Je hoeft niet in quarantaine en je moet je niet laten testen.
 1. Reis je vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika of India? Ga in quarantaine. Laat je testen op dag 7 van je quarantaine. Je ontvangt hiervoor een sms. Deze quarantaine en testen zijn verplicht. Je riskeert een boete van minimum €250 als je dit niet respecteert.

Opgelet : wanneer de politiediensten vermoeden dat het PLF-formulier of het attest voor negatieve Covid-19-test vervalst werden, wordt een proces-verbaal opgesteld. Dit proces-verbaal wordt overgemaakt aan het parket. Gelet op de bijzondere ernst van deze inbreuken met een bedrieglijk opzet en het feit dat het coronabeleid staat of valt met de echtheid van deze documenten, wordt, indien voldoende aanwijzingen voorhanden zijn en met vermelding van verzachtende omstandigheden, tot rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank overgegaan wegens valsheid en gebruik van het valse stuk.