Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

De COVID-19 cijfers : verzamelen, verifiëren en publiceren

Sinds het virus in België opdook, verzamelt Sciensano gegevens over het aantal besmettingen, hospitalisaties en overlijdens door COVID-19. Daarvoor werden verschillende verzamel- en analysemethodes op poten gezet, die regelmatig worden bijgestuurd om een zo goed mogelijk beeld te kunnen geven van de actuele situatie van de epidemie. Op de schouders van tientallen wetenschappers steunt een indrukwekkende onderneming, uitgevoerd over het hele land, met als enig doel experts, autoriteiten en bevolking van de nodige informatie te voorzien.

Een uitgebreide gegevensverzameling

Het werk dat elke dag wordt verzet, maakt het mogelijk om een dagelijks rapport, een wekelijks rapport, en dynamische grafieken met transparante gegevens te publiceren.

Concreet verzamelen we de gegevens die aan ons worden gerapporteerd door:

  • het nationaal referentielabo
  • de ziekenhuizen
  • de woonzorgcentra
  • de huisartsen
  • en het netwerk van peilartsen en -ziekenhuizen voor de monitoring van griepaal syndroom.

Die informatie vullen we aan met een systematische verzameling van specifieke gegevens in het kader van de COVID-19 crisis. Het gaat onder meer over informatie over het aantal tests uitgevoerd in de betrokken laboratoria, de monitoring van een hele reeks gegevens uit de ziekenhuizen en relevante informatie van de huisartsen. Daarnaast voegen we ook gegevens toe over afwezigheid op het werk, en zamelen we data in van de regionale gezondheidsinspectiediensten, data over de overlijdens, enz. Bovendien verbeteren en verbreden we die monitoring voortdurend om een zo goed mogelijk beeld te kunnen geven van de realiteit op het terrein.

Consolidatie is een noodzaak

De verschillende bronnen rapporteren lang niet altijd hetzelfde type gegevens, en ook de manier en de frequentie van rapporteren verschilt. Onze rol is om al die gegevens samen te brengen, te verifiëren en te consolideren tot betekenisvolle informatie. Het vraagt tijd om databases samen te stellen met solide en bruikbare gegevens voor elke categorie.

Elke dag maken we op een bepaald tijdstip een momentopname van de verzamelde gegevens. Die analyseren we, waarbij we rekening houden met mogelijke afwijkingen in de rapportering van gegevens aan ons. Om de evolutie van de epidemie in kaart te brengen, identificeren we:

  • het aantal gevallen, bevestigd of niet
  • het aantal opnames in en ontslagen uit het ziekenhuis
  • het aantal opnames op intensieve zorgen en het aantal patiënten dat beademing nodig heeft
  • het aantal overlijdens, verdacht of bevestigd.

Naargelang de beschikbare gegevens wordt deze informatie opgesplitst naar leeftijd, geslacht en regio (en/of per provincie of gemeente). Cijfers die met vertraging binnenkomen, worden retroactief toegevoegd aan de gegevens van de voorgaande dagen. Elke mogelijke dubbele melding in de verkregen cijfers wordt gecontroleerd, gezien de grote hoeveelheid bronnen die ons dagelijks informatie bezorgen.

Transparante informatie voor iedereen

Betrouwbare en geconsolideerde gegevens vragen tijd. Onze rapporten focussen daarom eerder op de trends die de evolutie van de epidemie weergeven dan op de evolutie van de ruwe data zelf. Deze laatste zijn beschikbaar via onze website.

Door de epidemie elke dag nauwkeurig op te volgen en onze methoden te blijven verbeteren, kunnen we deze moeilijke periode doorkomen. De evolutie van de cijfers geeft experts en autoriteiten een leidraad om deze epidemie te bestrijden. Wetenschap, in dienst van de gezondheid, brengt ons de nodige kennis om continu te beoordelen welke acties nodig zijn om de curve van deze COVID-19-pandemie te breken.