Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Interministeriële conferentie Volksgezondheid

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft vanochtend, 4 mei, vergaderd over o.a. de testing- en opvolgingsstrategie in het kader van Covid-19.

Inleiding

Een stapsgewijze afbouw van de Covid-19-maatregelen vergt dat de keten van besmettingen doorbroken wordt. De volgende elementen kunnen daartoe bijdragen:

 • systematische en herhaalde testing om besmette personen op te sporen;

 • opsporing van personen die de voorbije dagen in nauw contact geweest zijn met besmette personen (opvolging van contactpersonen).

Het is zeer belangrijk dat de testing- en opvolgingsstrategie goed gesynchroniseerd verlopen. De eerstvolgende week is een opstartfase waarin die elementen geleidelijk aan geïmplementeerd zullen worden.

Testingstrategie

De testcriteria werden uitgebreid en laten toe om patiënten met milde symptomen te testen. Ook contacten van besmette patiënten kunnen getest worden in functie van de opgestelde richtlijnen.

Elke individuele arts kan, als hij of zij de middelen heeft om stalen af te nemen en beschikt over de nodige beschermingsmiddelen, de test zelf uitvoeren. Hij of zij werkt dan nauw samen met het laboratorium waarop gewoonlijk een beroep wordt gedaan voor analyses, en haalt de voorraden bij datzelfde laboratorium. Desgewenst kan de arts patiënten verwijzen naar een triagecentrum dat opgericht is op initiatief van een huisartsenkring en dat een testfunctie zal hebben ontwikkeld en zich daarvoor zal hebben georganiseerd. Een triagecentrum dat een testfunctie wil aanbieden, zal patiënten moeten kunnen ontvangen die door de huisarts zijn verwezen, maar ook de personen die zijn verwezen in het kader van het contactopvolgingssysteem. Ieder triagecentrum kan kiezen met welk laboratorium het samenwerkt voor de analyse van de stalen.

Aan triagecentra die samenwerken met het federale testingplatform worden standaard beschermingsmateriaal en swabs geleverd door het federaal platform. Dat platform zal ook de inzameling van de afgenomen stalen en de verzending ervan naar de analyselaboratoria organiseren.

De huisarts van de patiënt kan de resultaten van de afgenomen testen raadplegen op een resultatenserver, ook al is de staalafname gebeurd door iemand anders, zoals een triagecentrum of een coördinerend arts van een woonzorgcentrum. In de loop van de week wordt er bovendien voor gezorgd dat de huisarts die het globaal medisch dossier van de patiënt beheert, een automatische melding van het testresultaat krijgt in zijn of haar beveiligde elektronisch brievenbus en dus onmiddellijk contact kan opnemen met de patiënt, ook al heeft hij of zij de staalafname en de aanvraag van de test niet zelf verricht.

Opvolgingsstrategie

Wanneer een patiënt getest wordt, zal hij door de arts die de test afneemt gevraagd worden zijn contacten van de voorbije dagen te noteren.

Vanaf de tweede helft van deze week zullen patiënten die besmet zijn met Covid-19 door een callcenter gecontacteerd worden om te vragen met wie ze de voorbije dagen nauw contact hebben gehad. Het door hen ingevulde formulier kan daarbij helpen. Personen die recent nauw in contact zijn geweest met een besmet iemand, zullen door het callcenter worden gebeld. Daarbij zal worden gepeild naar hun gezondheidstoestand, en op basis daarvan gevraagd worden om de nodige maatregelen te nemen.

Een huisarts van een besmette patiënt zal zelf aan de patiënt al vragen of hij nauw in contact is geweest met bepaalde personen, zoals personen die onder hetzelfde dak wonen. In dat geval kan de huisarts, ook als de betrokken personen (nog) geen symptomen vertonen en arbeidsgeschikt zijn, een quarantaineattest uitreiken voor die personen. De personen waarvoor zo een quarantaineattest wordt uitgereikt, moeten de zelfisolatie respecteren. Zij kunnen wel telewerken.In bepaalde, strikt omschreven gevallen zal dat quarantaineattest ook kunnen worden overgemaakt door het callcenter onder de verantwoordelijkheid van een gezondheidsinspecteur.

Het quarantaineattest

Op basis van afspraken in de Nationale Arbeidsraad werd voor de duur van de Covid-19-crisis een aangepast model van medisch getuigschrift uitgewerkt, dat gebruikt kan worden voor zowel fysieke raadplegingen als telefonische contacten. Het gaat om een uniform model dat voor alle ondernemingen geldt.

Dat getuigschrift is van toepassing voor twee situaties:

 • de werknemer is arbeidsongeschikt;

 • de werknemer is geschikt om te werken maar mag zich niet verplaatsen en zich dus niet naar zijn werkplek begeven (‘quarantaineattest’).

Het toepassingsgebied van het betrokken attest zal uitgebreid worden naar alle personen, ongeacht hun sociaal statuut. Het model van de getuigschriften wordt op 4 mei 2020 op de website van het Riziv gepubliceerd en wordt deze week ook in de softwarepakketten van de huisartsen geïntegreerd. Op het portaal van de sociale zekerheid wordt informatie verschaft over de financiële gevolgen voor de betrokkenen. Kort samengevat zullen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die arbeidsongeschikt zijn de gewone ziekte-uitkeringen bekomen, na een eventuele periode van gewaarborgd loon.

Werknemers en ambtenaren die gevraagd worden zich in quarantaine te plaatsen kunnen genieten van doorbetaling van hun loon voor zover telewerk mogelijk is. Wanneer dat niet mogelijk is, zullen werknemers op basis van het medisch getuigschrift dat zij aan de werkgever overmaken een uitkering van tijdelijke werkloosheid bekomen.

Zelfstandigen die gevraagd worden zich in quarantaine te plaatsen, zullen via hun sociaal verzekeringsfonds aanspraak kunnen maken op een overbruggingskrediet.

Een volgende Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vindt plaats op 6 mei 2020. Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

 • Maggie De Block – federale Staat
 • Wouter Beke – Vlaanderen
 • Christie Morreale – Waals gewest
 • Valérie Glatigny – Franse Gemeenschap
 • Bénédicte Linard – Franse Gemeenschap
 • Alain Maron – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie
 • Elke Van den Brandt – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • Antonios Antoniadis – Duitstalige Gemeenschap
 • Aangevuld met Philippe De Backer, bevoegd voor de Taskforces Testing en Shortages De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.