De herfstprik-je beste bescherming tegen Covid-19.

Informatie voor gouverneurs en burgemeesters

Graag willen we de procedures specificeren die de gouverneurs en de burgemeesters moeten volgen om het advies en de nodige akkoorden in te winnen met betrekking tot de toepassing van artikel 13bis, §3 van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 op (onder andere) het WVV, zoals recent gewijzigd middels het samenwerkingsakkoord van 27 september 2021 en 28 oktober 2021, i.e. de mogelijkheid om strengere bijzondere modaliteiten betreffende de organisatie en de te nemen veiligheidsmaatregelen enkel met betrekking tot massa-evenementen en proef-en pilootprojecten vast te stellen, zoals hierna wordt toegelicht. 

De gouverneurs en burgemeesters kunnen voormelde maatregelen enkel treffen voor zover:

  • Epidemiologische omstandigheden bestaan die het treffen van dergelijke maatregelen verantwoorden en nadat een advies van de RAG met betrekking tot de evaluatie van deze omstandigheden werd verkregen;
  • Ze deze maatregelen afstemden met de bevoegde ministers op federaal niveau, i.e. de minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, zoals hierna wordt toegelicht, en hun akkoord verkregen.
  • Voor wat betreft de burgemeesters, zij voorafgaand advies inwonnen van de gouverneur, die op hun grondgebied bevoegd is. 

Voor wat betreft de concrete te volgen procedure door de gouverneurs en burgemeesters, i.e. met het oog op het verkrijgen van voormeld advies en goedkeuringen, lichten we graag toe wat volgt: 

1 / RAG-adviezen kunnen per post worden aangevraagd op:

RAG-adviezen worden na uiterlijk 5 werkdagen uitgegeven. 

2 / De toestemming van de minister van Volksgezondheid en de minister van Binnenlandse Zaken kan worden gevraagd met een brief gericht aan de twee kabinetten waarin de beoogde maatregelen worden beschreven om de toepassing van het COVID Safe Ticket (CST) te versterken:

Het verdient aanbeveling om, vanuit tijdbesparend oogpunt, eenzelfde schrijven (en derhalve op hetzelfde moment) te richten aan RAG en de twee kabinetten.

Ter informatie :

  • Een afwijking tussen de standpunten van beide ministers is niet van toepassing omdat het uitgebrachte advies tot stand komt in overleg tussen de twee betrokken ministers, dat wil zeggen dat de minister van Volksgezondheid en de minister van Binnenlandse Zaken een unaniem advies zullen opleveren.
  • Om te voorkomen dat elke burgemeester een procedure moet starten, verdient het de aanbeveling dat de gouverneur van de provincie de procedure namens alle burgemeesters inleidt.
  • Mogelijke uitbreidingen zijn het verlagen van het aantal deelnemers aan massa-evenementen, zoals thans bepaald in artikel 15, §3 van het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (of proef- en pilootprojecten), en het al dan niet verplicht gebruik van het CST bij een massa-evenement dat publiek toegankelijk is (of proef-en pilootprojecten).
  • Voor andere sectoren moet er eerst een decreet of ordonnantie afgekondigd door de gemeenschap of het gewest beschikbaar zijn waar de sectoren expliciet worden aangeduid.