Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Maatregelen voor reizigers uit landen die als zone met een heel hoog risico worden beschouwd

Er zijn momenteel geen zones met een heel hoog risico. Onderstaande maatregelen zijn momenteel dus niet van toepassing.

Vanuit derde landen aangemerkt als zone met heel hoog risico geldt een inreisverbod: het is verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van derde landen bevonden die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen.

Enkel de volgende personen mogen naar België komen of via België doorreizen:

 • Personen die beschikken over de Belgische nationaliteit;
 • Personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België;
 • De echtgenoot of partner van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit of zijn hoofdverblijfplaats heeft in België. Deze echtgenoot of partner moet onder hetzelfde dak wonen als de Belg of de persoon die hoofdverblijfplaats heeft in België. Deze reiziger moet in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post. De feitelijke partners moeten hiervoor een aannemelijk bewijs hebben geleverd van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie (zie FAQ);
 • De kinderen van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit of zijn hoofdverblijfplaats heeft in België of diens echtgenoot of partner zoals hierboven gedefinieerd, voor zover zij onder hetzelfde dak wonen. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post;
 • Personen die vanuit een zone aangemerkt met een heel hoog risico via België doorreizen naar het land van de Europese Unie of de Schengenzone waarvan ze de nationaliteit hebben of waar hun hoofdverblijfplaats zich bevindt;
 • Personen die buiten de Europese Unie en Schengenzone doorreizen (transit via een hoog risico land zonder de internationale zone van de luchthaven te verlaten of transit in België vanuit een hoog risico land zonder de buiten-Schengen zone van de luchthaven te verlaten);
 • Personen die reizen omwille van een uiterst dwingende humanitaire reden. Deze personen moeten in het bezit zijn van een attest van dwingende humanitaire reden, uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post, goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken;
 • Vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel, zeevarenden, sleepbootbemanning, loodsen en industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken, die professioneel reizen. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever.
 • Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post;
 • De reizen van personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de nationale veiligheid, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post en goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken;

Voor de hierboven toegelaten reizigers gelden verstrengde maatregelen voor en bij aankomst in België:

 • Zij dienen voor de aankomst in België altijd een PLF (Passagier Lokalisatie Formulier) in te vullen, ongeacht hoe ze reizen of hoe lang hun verblijf in België of in het buitenland is.

 • Indien zij hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, dienen personen vanaf 12 jaar altijd te beschikken over een testcertificaat met vermelding van een voorafgaandelijke, negatieve PCR-test die is afgenomen maximaal 72 uur vóór aankomst in België of een negatieve RAT (Rapid Antigen Test) test van maximaal 36u oud voor aankomst in België, afgenomen door een professioneel.

 • Zij moeten zich laten testen in België op dag 1 ((residenten en niet-residenten) ) en dag 7 (residenten en niet-residenten). Alle personen die terugkeren uit derde land met heel hoog risico moeten bovendien 10 dagen in quarantaine. behalve voor het uitvoeren van de activiteiten die de essentiële reden vormen voor de reis naar België in het geval van diplomaten en vervoerspersoneel;

 • De maatregelen met betrekking tot aankomst in België (testen/quarantaine) zijn ook van toepassing op volledig gevaccineerde personen.

De specifieke voorwaarden hierboven komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met de Schengenbinnenkomstvoorwaarden en de visumprocedures die er voor sommige reizigers gelden.

Mogelijke uitzonderingen op testen en quarantaine worden hernomen in de besluiten van de daarvoor bevoegde gefedereerde entiteiten.