Blijf genieten van je vrijheid. Blijf goed verluchten. Blijf afstand houden. Blijf je mondmasker dragen.

Wat zijn de huidige maatregelen?

Om het coronavirus te stoppen zijn er verschillende regels. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Zo word jij niet ziek of kan je niemand ziek maken. Dankjewel om ze te volgen. Samen stoppen we het coronavirus.

Let op: afhankelijk van het lokaal alarmniveau kunnen er extra maatregelen worden genomen: raadpleeg de website van de stad of gemeente. Hoe wordt dit alarmniveau bepaald? Meer informatie vind je hier.

Maatregelen per regio

Je verplaatsen

In België

 • Je mag overal naartoe reizen.
 • Gebruik je het openbaar vervoer (bus, tram of trein)? Ben je ouder dan 12 jaar? Draag een mondmasker. Het is verplicht.

Op vakantie in het buitenland

Heb je een vraag over verplaatsingen ?

Werk

Heb je een vraag over werk ?

Winkels en horeca

 • Winkels zijn open.
 • Markten zijn toegestaan.
 • De nachtwinkel is open.
 • Kappers en andere niet-medische contactberoepen zijn open. Bijvoorbeeld: pedicure, schoonheidsspecialist. Draag een mondmasker.

Horeca

Heb je een vraag over winkels en horeca ?

Sociaal contact

 • Je mag thuis mensen ontvangen.

Heb je een vraag over sociaal contact ?

Sport en vrije tijd

 • Er zijn evenementen of voorstellingen. Bijvoorbeeld: theater, professionele sportwedstrijden of concerten.
 • Georganiseerde activiteiten, zoals een club of vereniging, mogen doorgaan.
 • Erediensten mogen doorgaan.
 • Je mag overal sporten. Er zijn geen regels meer.
 • Discotheken en dancings zijn open.

Voor sommige activiteiten heb je een Covid Safe Ticket nodig, bijvoorbeeld discotheek of grote evenementen. Je vindt je Covid Safe Ticket op www.covidsafe.be of via de app CovidSafeBE.

Heb je een vraag over cultuur en sport ?

Crèches en scholen

 • De crèches zijn open.
 • Kinderen kunnen naar school. Je school geeft je meer info.

Heb je een vraag over scholen en crèches ?

Veelgestelde vragen

Heb je een specifieke vraag ? Zoek jouw antwoord via de zoekbalk. Bijvoorbeeld - ben je op zoek naar informatie over fitnesscentra ? Geef het trefwoord fitness in.

Ga naar resultaten Bijvoorbeeld: mondmasker koorts school trein luchthaven

Resultaten

Algemene maatregelen

 • maatregelen overheid vlaanderen wallonië wallonie brussel duits oostkanton vlaams sociaal contact vier personen bubbel groep kring lief ouders grootouders
 • Wat moet ik zelf doen?

  Gezien de nog steeds kwetsbare gezondheidssituatie, zijn de nog geldende beperkingen noodzakelijk om te voorkomen dat de situatie opnieuw zou verslechteren en om ervoor te zorgen dat de inspanningen van de gehele bevolking en alle getroffen sectoren niet teniet worden gedaan. De evolutie van de gezondheidssituatie laat niettemin toe dat meerdere beperkingen worden opgeheven.

  Het respecteren van de basisprincipes blijft nog steeds centraal staan:

  • de hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel;
  • buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;
  • er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren;
  • de veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor de uitzonderingen die uitdrukkelijk in het ministerieel besluit zijn bepaald. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, wordt sterk aanbevolen een mondmasker te dragen.

  Daarnaast blijft het aangewezen om de ‘tien tips’ maximaal toe te passen om voorzichtigheid in de sociale contacten te bewaren:

  • Laat je vaccineren
  • Was regelmatig je handen
  • Ziek of symptomen? Blijf thuis en contacteer je huisarts
  • Test jezelf
  • Kies voor buiten
  • Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
  • Iedereen in gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
  • Verlucht en ventileer binnenruimtes
  • Hou nog even een veilige afstand
  • Hou het ook op reis veilig
 • Wat betekent de federale fase voor de lokale overheden?

  Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen.

  Desalniettemin, staat het ministerieel besluit toe dat de bevoegde lokale overheden aanvullende maatregelen kunnen nemen die de gezondheidssituatie oplegt en dit met inachtneming van de volgende voorwaarden:

  1. Wanneer de bevoegde lokale overheden beslissen om preventieve maatregelen te nemen doen ze dit in overleg met de bevoegde overheden van de deelstaten. De burgemeester overlegt hieromtrent met de gouverneur.
  2. Als de burgemeester of de gouverneur ingelicht wordt door het gezondheidsorganisme van de betrokken deelstaat over een plaatselijke heropleving van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij dit zelf vaststelt:
  • Moet de burgemeester of gouverneur aanvullende maatregelen vereist door de situatie nemen;
  • De burgemeester informeert onmiddellijk de gouverneur en de bevoegde overheden van de deelstaten over de aanvullende maatregelen genomen op gemeentelijk niveau;
  • Indien de beoogde maatregelen een impact hebben op de federale middelen of op de naburige gemeenten of op het nationaal niveau, is een overleg vereist volgens de structuren zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning.

  De burgemeester is verantwoordelijk voor de verbale en visuele communicatie van de specifieke maatregelen genomen op het grondgebied van zijn of haar gemeente. De lokale overheid verzekert een correcte communicatie voor zowel de bewoners als de bezoekers. Het is daarom aan te bevelen dat de burgers de communicatiekanalen van de gemeente waar ze wonen (of van plan zijn te bezoeken) raadplegen om zich op de hoogte te stellen van eventuele specifieke maatregelen die van toepassing zijn.

  De minister van Binnenlandse Zaken geeft de instructies over de coördinatie.

 • Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

  Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een verdere groei van de epidemie en verdere verstrenging van de maatregelen te vermijden. We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.

  Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het ministerieel besluit), zijn sancties mogelijk onder andere op basis van artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.

  De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen.

  De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

 • Mogen protocollen of gidsen afwijken van het maximale aantal toegelaten personen voor een activiteit?

  Neen, bepalingen van een protocol of gids die minder strikt zijn dan de regels van het ministerieel besluit worden buiten toepassing gelaten.

  Desalniettemin, de minister van Binnenlandse Zaken kan, na gemotiveerd advies van de bevoegde ministers, de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, toelating geven om af te wijken van de regels van het ministerieel besluit gedurende proef- en pilootprojecten.

  De organisatie van de proef- en pilootprojecten gebeurt overeenkomstig het protocol dat werd bepaald door de bevoegde ministers en de federale Minister van Volksgezondheid houdende een kader, kalender en stappenplan voor de organisatie van proef- en pilootprojecten, zowel binnen als buiten, overeenkomstig de afspraken in het Overlegcomité ter zake.

Werk & Economie

 • werk winkel economie bedrijven financiën belastingen fiscaal onderneming zelfstandige ondernemer steunmaatregelen tijdelijke werkloosheid maatregelen hinderpremie Ouderschapsverlof winkelen shoppen shoppingcentra bedrijf werken openbaar vervoer mondmasker technische werkloosheid uitkering loon telewerk stage bank landmeter voedingskraam markt markten lokale markten handelszaken openingsuren nachtwinkels voedingswinkels winkelruimte cash garantie sector sectoren cafés restaurants eten afhalen take away hotel hotels online e-commerce marktkramer opticien gehoorwinkel supermarkt Colruyt Lidl Delhaize Aldi kapper tattooshop autopech garage wassalon verzekering immo immokantoor bloemen planten tuincentra doe-het-zelf kledingwinkel werkloosheid arbeidsregelgeving werkplek werkvloer verlof
 • Wat zijn de algemeen geldende principes?

  Om zoveel mogelijk fysieke contacten tussen mensen te beperken moeten grote mensenmassa’s vermeden worden in de openbare ruimte en op het openbaar vervoer. De bedrijven worden uitgenodigd om het overleg rond de structurele verankering van telewerk op te starten.

  • De ondernemingen, verenigingen en diensten, nemen tijdig passende preventiemaatregelen om de naleving van de regels van social distancing zo optimaal mogelijk te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden. Indien de social distancing op de arbeidsplaatsen niet kan nageleefd worden, blijft het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.
  • Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”, die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf), aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.
  • Deze passende preventiemaatregelen worden op het niveau van de onderneming, vereniging of dienst, uitgewerkt en genomen met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.
  • Deze ondernemingen, verenigingen en diensten, informeren de personen die bij hen werkzaam zijn tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hun een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.
  • Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming, vereniging of dienst geldende preventiemaatregelen toe te passen.

  Personen die zich op de arbeidsplaats bevinden, leven de verplichtingen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken na zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

  Op de arbeidsplaatsen kunnen de preventieadviseurs-arbeidsartsen, evenals alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aan de betrokken personen vragen het bewijs te leveren dat zij de verplichtingen naleven zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

 • Wat zijn de verplichtingen in het kader van tijdelijke werkzaamheden van werknemers en zelfstandigen die niet in België wonen?
  De verplichtingen in het kader van tijdelijke werkzaamheden van werknemers en zelfstandigen die niet in België wonen worden geregeld in het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België (titel IX, art. 28 – 30).
 • Welke regels gelden er voor ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten?

  Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten en die open mogen blijven voor het publiek, oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig het geldende sectorprotocol.

  Een gids voor de heropening van de handelszaken is van toepassing op alle handelszaken onder dit hoofdstuk en wordt gepubliceerd op de website van de FOD Economie https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-tips-voor-winkels/. In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare sectorale protocollen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ geplaatst.

  In elk geval dienen ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aan consumenten aanbieden, de algemene minimale regels die voorzien zijn in het ministerieel besluit na te leven:

  1. De onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen
  2. De onderneming of vereniging stelt aan het personeel en de consumenten middelen ter beschikking om aan de noodzakelijke handhygiëne te voldoen;
  3. De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  4. De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
  5. Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
  6. De openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden.

  Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

  Winkels en winkelcentra

  In de winkelcentra gelden bij het ontvangen van bezoekers minstens de volgende specifieke modaliteiten:

  • de hierboven beschreven minimale regels;
  • het winkelcentrum stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de bezoekers bij de in- en uitgang;
  • het winkelcentrum vergemakkelijkt het behoud van een afstand van 1,5 meter middels het aanbrengen van markeringen op de grond en/of signalisaties;
 • Wie moet een mondmasker dragen in winkels?
  Het dragen van een mondmasker blijft verplicht voor zowel de dienstverleners als de klanten in de inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, d.w.z. waarbij de dienstverlener en de klant direct fysiek contact hebben of waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd tussen de dienstverlener en de klant voor een duur van minstens 15 minuten. Dit omvat zowel de medische als niet-medische contactberoepen, zoals bijvoorbeeld kappers, barbiers, schoonheidsspecialisten, tatoeëerders, sekswerkers,…
 • Welke verantwoordelijkheid draagt de lokale overheid?
  De lokale overheden organiseren de toegang tot de winkelcentra, de winkelstraten en parkings conform het ministerieel schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 29 november 8 mei 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropening van winkels en winkelcentra zodat de social distancing maatregelen kunnen worden gerespecteerd.
 • Zijn er specifieke beperkingen op de verkoop van alcoholische dranken?
  Er zijn geen beperkingen meer op de verkoop van alcoholische dranken.
 • Bestaan er specifieke beperkingen voor nachtwinkels?
  Neen, nachtwinkels mogen opnieuw openen en sluiten op de gebruikelijke uren.
 • Worden handelsbeurzen en salons georganiseerd?
  Handelsbeurzen en salons zijn toegelaten. Zij dienen de minimale regels zoals hierboven beschreven, toe te passen en dienen het toepasselijke protocol te respecteren, tenzij de toegang georganiseerd wordt met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST), overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.
 • Kunnen ondernemingen en verenigingen, goederen of diensten aan professionelen aanbieden (B2B)?
  Het aanbieden van diensten tussen professionelen blijft mogelijk met respect voor de social distancing regels en volgens de preventiemaatregelen aangenomen door de onderneming.
 • Wat zijn de regels voor ambulante activiteiten?

  Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen, al dan niet georganiseerd door professionelen, kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.

  Tijdens alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke groep bezoekers. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

  Elke markt of kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de markt- en kermiskramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;
  • de markt- en kermiskramers kunnen enkel voeding of dranken aanbieden met naleving van de horecaregels;
  • wanneer een markt, jaarmarkt, braderij, brocante- of rommelmarkt, of kermis een bezoekersaantal van meer dan 5000 bezoekers op eenzelfde moment ontvangt wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of de kermis;
  • de uitbater ziet erop toe dat in de attractie de van toepassing zijnde social distancing gerespecteerd wordt tussen de verschillende gezelschappen ;
  • de geldende regels met betrekking tot de sanitaire maatregelen, zoals het desinfecteren van de handen voor de attractie en de social distancing worden door middel van affiches in de stand of attractie in herinnering gebracht.

  Een markt of kermis kan weliswaar ook georganiseerd worden als massa-evenement met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST). In dat geval gelden de modaliteiten van die toepassing zijn op massa-evenementen, en niet de bovenstaande specifieke regels met betrekking tot markten en kermissen.

 • Wat met horeca?

  Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten, geldt er geen beperking meer van de openings- en sluitingsuren.

  Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen:

  • de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
  • de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;
  • de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
  • buffetten zijn toegestaan;

  In de besloten ruimten van de eet- en drankgelegenheden van de horecasector, met inbegrip van de danscafés, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. Deze meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien. Er dient minstens één luchtkwaliteitsmeter aanwezig te zijn in elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm overschreden wordt, dient de uitbater bovendien te voorzien in een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Er geldt een transitieperiode om zich in regel te stellen tot ten minste 31 oktober 2021.

  Bovenstaande regels zijn niet van toepassing op horeca-activiteiten bij dienstverlening aan huis en bij private bijeenkomsten.

  Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen:

  • de regels hierboven beschreven;
  • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij buiten voor zover de tafelgezelschappen worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;
  • een maximum van acht personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden;
  • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
  • elke persoon moet aan de eigen tafel blijven zitten, behalve voor buffetten, bediening aan de bar in eenmanszaken en voor het uitoefenen van cafésporten en kansspelen;
  • buffetten zijn toegestaan;
  • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken;
  • afhaalmaaltijden en -dranken kunnen worden aangeboden.
  • in de besloten ruimtes dragen de personeelsleden een mondmasker of elk ander alternatief in stof

  Bovenstaande specifieke regels met betrekking tot het professioneel uitoefenen van horeca activiteiten tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen zijn niet van toepassing op de horeca-activiteiten tijdens:

  • massa-evenementen ;
  • evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die binnen worden georganiseerd, met een publiek van minder dan 500 personen;
  • evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die buiten worden georganiseerd, met een publiek van minder dan 750 personen;
  • de activiteiten in discotheken en dancings.

  Voor meer details, zijn de horecaprotocollen beschikbaar op info-coronavirus.be:

  Bovendien blijft het collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. Het individueel gebruik met een individueel mondstuk is toegelaten.

 • Zijn buffetten toegelaten ?
  Ja, buffetten zijn toegelaten. Wanneer het gaat om een buffet met self-service, moet bijzondere aandacht besteed worden aan handhygiëne (klanten desinfecteren hun handen voordat zij zichzelf bedienen). Klanten dienen de afstand te bewaren wanneer ze in de rij staan aan het buffet. Dezelfde logica is van toepassing wanneer klanten zich begeven naar (drank)automaten, koelkasten etc.
 • Zijn pop-up terrassen en zomerbars toegelaten?
  Indien zij de toelating krijgen van de gemeente en de horecaregels naleven, kunnen zij worden georganiseerd in de openbare ruimte.
 • Mogen er sporten (biljarten, dart, etc.) plaatsvinden in een horeca inrichting?
  Cafésporten en kansspelen zijn toegelaten.
 • Welke regels zijn van toepassing op de bedrijfsrestaurants?
  De hierboven beschreven minimale horeca regels blijven eveneens van toepassing op de bedrijfsrestaurants. Eet- en lunchpauzes in bedrijven komen expliciet aan bod in de Generieke Gids (blz. 37).
 • Wat zijn de regels voor bedrijven of verenigingen die verzorgingsdiensten (veterinaire zorg en comfortzorg) en dierenopvangdiensten aanbieden?
  Bedrijven of verenigingen die verzorgingsdiensten (veterinaire zorg en comfortzorg) en dierenopvang aanbieden, kunnen hun activiteiten uitoefenen, mits naleving van de hierboven beschreven minimale regels en de eventuele protocollen die van toepassing zouden zijn. Dienstverlening aan en in huis is toegelaten.

Gezondheid

 • Ziek besmet voeding gezond hulp zelfmoord psychologisch sociaal psychosociaal cijfers sterfgevallen overlijdens persconferentie steven van gught sciensano volksgezondheid mondmasker filter stoffen mondmasker contactopvolging contactonderzoek tracing tracking huisdieren hond kat poes dierenarts dokter verpleegster verpleger ziekenhuis huisarts zorgverlener epidemie pandemie angst boos depressie geestelijk gezond jongeren geweld kindermishandeling rouwen dood welzijn psychisch bang testing symptomen ondersteuning hulp hoest diarree verkoudheid keelpijn buikpijn koorts kortademigheid psycholoog dermatoloog woonzorgcentra WZC verpleegkundige hart longen intensieve zorg hospitaal beademing rusthuis serviceflat tele-onthaal infectie FFP2 FFP3 apotheek apotheker farmacie diagnose ontsteking verpakking podoloog
 • Besmetting en bescherming
  De hygiëne maatregelen worden in de loop van de tijd aangepast aan de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en inzichten. De meest actuele informatie is beschikbaar op de volgende website: https://covid-19.sciensano.be/nl
 • Wat wordt begrepen onder “een (mond)masker of elk ander alternatief in stof”?
  Een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contacten tussen personen te voorkomen. Accessoires in stof zoals bandana’s, sjaals, buffs,… worden dus niet langer aanvaard als alternatief voor een mondmasker.
 • Wat zijn de aanbevelingen omtrent de regels van social distancing en het dragen van mondmaskers in de openbare ruimte?

  De verplichting tot naleving van de regels van social distancing is niet van toepassing:

  • op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
  • op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar;
  • op personen onderling die behoren tot eenzelfde gezelschap;
  • op personen onderling die elkaar thuis ontmoeten;
  • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds;
  • tijdens massa-evenementen;
  • tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die binnen worden georganiseerd, met een publiek van minder dan 500 personen;
  • tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die buiten worden georganiseerd, met een publiek van minder dan 750 personen:
  • tijdens private bijeenkomsten;
  • tijdens de burgerlijke huwelijken;
  • tijdens de uitvaartceremonies;
  • tijdens de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
  • tijdens de individuele uitoefening van de eredienst en de individuele uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
  • tijdens het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening;
  • indien dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.
  • in de gevallen waar de toegang georganiseerd wordt met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST), overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

  Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, wordt sterk aanbevolen om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen (tenzij anders bepaald).

  Het dragen van mondmaskers blijft op een aantal plaatsen evenwel in elk geval verplicht:

  • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de besloten ruimtes van de luchthaven, van het station, op het perron of een halte, in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
  • in de besloten ruimtes van het georganiseerd collectief vervoer (i.e. het vervoer dat vooraf georganiseerd wordt met een duidelijk traject of eindbestemming met een voertuig waar minstens 9+1 zitplaatsen (passagiers + chauffeur) in zijn);
  • in de inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, voor wat betreft de dienstverleners en de klanten, waarbij de dienstverlener en de klant direct fysiek contact hebben of waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd tussen de dienstverlener en de klant voor een duur van minstens 15 minuten;
  • op evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die binnen worden georganiseerd zonder gebruik van het Covid Safe Ticket en met een publiek van 500 personen of meer, zowel voor wat betreft de medewerkers (o.a. horecapersoneel) en organisatoren als het publiek

  Het mondmasker of elk alternatief in stof mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

  De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting.

  Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de basisprincipes voor het individuele gedrag:

  1. respecteer de hygiëneregels;
  2. doe je activiteiten liefst buiten;
  3. denk aan kwetsbare mensen;
  4. hou afstand (1.5 m);

  Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan u terecht op: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/

 • Zijn er speciale regelingen voor het dragen van maskers voor mensen die doof of slechthorend zijn?
  Ja, in dit geval kan de gesprekspartner van een dove of slechthorende persoon het masker tijdelijk verwijderen, zodat de persoon zijn of haar lippen kan lezen. Dit kan alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gesprek binnen een veilige afstand.
 • Wie wordt momenteel getest?
  Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx
 • Welke regels moeten gevolgd worden omtrent de quarantaine en isolatie?

  Het is noodzakelijk om duidelijke prioriteiten inzake staalafname en laboanalyse te bepalen, die zo goed mogelijk ten dienste staan van de volksgezondheid en het beteugelen van de epidemie. De prioriteiten werden bepaald tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 15 januari 2021.

  Alle hoogrisicocontacten worden sinds 23 november 2020 via PCR getest.

  De regels met betrekking tot quarantaine kan u hier terugvinden op de website van Sciensano: https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/quarantaine De regels met betrekking tot isolatie kan u hier terugvinden op de website van Sciensano: https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/isolatie

 • Gebruikt de overheid mijn persoonlijke telecomgegevens in de strijd tegen het Coronavirus?
  Neen, de overheid heeft enkel toegang tot anonieme gegevens, en voert op basis van deze gegevens analyses uit die helpen in de strijd tegen het Coronavirus. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt door de overheid verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie dat gebruikt wordt is de burger volledig anoniem en is zijn identiteit beschermd.
 • Waarvoor worden de telecomgegevens gebruikt?
  De overheid gebruikt de geanonimiseerde en geaggregeerde telecomgegevens om te helpen bij de besluitvorming over de bestrijding van de epidemie. Met behulp van deze gegevens kan ze enkele nuttige vaststellingen doen, zoals bijvoorbeeld: is de mobiliteit van de Belgen gedaald sinds het uitvaardigen van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad? In welke geografische zones is de mobiliteit hoger dan in andere?
 • Betekent dit dat al mijn bewegingen voortaan worden gevolgd?
  Neen, er worden in het kader van deze analyses geen nieuwe gegevens verzameld. De gegevens verlaten de bedrijfsruimten van de telecomoperatoren niet. Ze zijn geanonimiseerd (dat wil zeggen, het is niet mogelijk om te weten welk individu achter welk datapunt zit) en geaggregeerd (dat wil zeggen, er is geen analyse van het gedrag van een enkel individu).
 • Worden mijn gegevens bewaard of hergebruikt?
  Neen, de gegevens die in het kader van dit project worden verwerkt, worden alleen gebruikt om de Covid-19 epidemie te bestrijden. Irrelevante gegevens worden onmiddellijk en continu verwijderd. Aan het einde van de gezondheidscrisis worden alle gegevens verwijderd, zodat zij nooit gestolen of tegen de burger zouden kunnen worden gebruikt.
 • Waarom is het relevant om telecomgegevens te gebruiken in de context van een Covid-19-epidemie?

  Het gebruik van mobiele-telefoongegevens (geaggregeerd en geanonimiseerd) voor het beheer van epidemiologische crisissen is reeds uitgevoerd en heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Zo werden technologieën die vergelijkbaar zijn met de technologieën die vandaag worden gebruikt, geïmplementeerd tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2013-2015.

  Het Covid-19-virus wordt overgedragen vanwege de fysieke nabijheid tussen individuen. Daarom kan het gebruik van gegevens over de verplaatsing van de bevolking de gezondheidsautoriteiten essentiële informatie verschaffen voor het beheer van de epidemie.

 • Kunnen deze gegevens tegen mij worden gebruikt?
  Absoluut niet. De gegevens die worden verwerkt zijn volledig anoniem en kunnen niet teruggebracht worden tot individuele personen. Er worden enkel analyses uitgevoerd om beleidsmakers en de bevolking te informeren. De gegevens worden in geen geval gebruikt voor repressieve of bestraffende doeleinden m.b.t. individuele burgers.
 • Komen er gelijkaardige initiatieven voor in andere Europese landen?
  Ja, overheden en mobiele operatoren in andere Europese landen, alsook de Europese Commissie, werken aan soortgelijke initiatieven. De Belgische overheid heeft met sommigen van hen contact om expertise te delen en, voor zover mogelijk, ook grensoverschrijdende bewegingen te kunnen meten.
 • Voldoen deze praktijken aan de nationale en Europese privacyregelgeving?
  Absoluut. In België wordt speciale aandacht besteed aan het nauwgezet respecteren van de privacyregelgeving, in tegenstelling tot wat in sommige andere regio’s van de wereld gebeurt. De aanpak van de overheid is een “privacy-first” aanpak. Niet alleen wordt er voortdurend over gewaakt dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, ook data privacy experten en een ethisch comité zijn betrokken bij de analyse van de gegevens. De aanpak en werkmethodes werden goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Wie analyseert en gebruikt de gegevens?
  De overheid beslist welke analyses er op de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens worden toegepast, en voor welke doeleinden deze analyses kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit. De telecomoperatoren geven enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens door aan Sciensano, die daarop de gevraagde analyses aan de regering bezorgt.
 • Kan ik ervoor kiezen om geen locatiedata door te geven in het kader van het ‘data tegen Corona’ project?
  Neen, uw locatiegegevens worden niet individueel doorgegeven. De overheid ontvangt enkel een overzicht van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Dit is nooit individueel herleidbaar en volledig anoniem. Deze doorgifte van gegevens werd afgestemd met de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Zijn activiteiten die fysieke aanwezigheid vereisen en gericht zijn op mensen met specifieke zorg-en ondersteuningsnoden toegelaten?

  Ja, professionele activiteiten die fysieke aanwezigheid vereisen, gericht op mensen met specifieke zorg- en ondersteuningsnoden zijn toegelaten, wanneer ze georganiseerd worden door erkende instanties binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, preventieve gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en thuiszorg

  Het gaat bijvoorbeeld om sessies van (gezins-)therapie met alle leden van het huishouden, over groepstherapeutische sessies, over begeleide activiteiten van zelfhulpgroepen, over educatieve groepssessies in het kader van zwangerschapsbegeleiding, over groepssessies in het kader van rookstopbegeleiding, etc

 • Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?
  Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van het bezoek: Vlaams Gewest: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals Waals Gewest: https://www.wallonie.be/fr/maisons-de-repos Brussels Hoofdstedelijk Gewest: https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2020/03/FAQ_Re%CC%81sidentiel_DEF-1.pdf
 • Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?
  Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen door de calltakers. Nuttige nummers en websites vindt u hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/psychosociale-hulpverlening/

Onderwijs

Openbaar leven

 • Politie Justitie Gevangenissen Post Telecommunicatie Telenet Proximus Orange netwerk Sport cultuur media hotel overnachting accomodatie evenements events Tickets annulering annulatie Pleziervaart boottocht Afvalophaling huisvuil berichten sms bellen ontspanning vrije tijd hobby kayak golf paardrijden vissen tennis vlaanderen gemeente stad
 • Welke activiteiten zijn toegelaten?

  Alle inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector zijn open. De discotheken en dancings kunnen hun activiteiten ook hervatten, op voorwaarde dat de toegang georganiseerd wordt met gebruik van het Covid Safe Ticket, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021. Al deze moeten de volgende minimale regels en de toepasselijke protocollen respecteren

  1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
  2. de openbare ruimten met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
  3. de uitbater of organisator stelt middelen ter beschikking voor de noodzakelijke handhygiëne van het personeel en de bezoekers;
  4. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  5. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;

  Bovenstaande regels zijn niet van toepassing in geval van massaevenementen.

  In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen behorende tot de sportieve sector, met inbegrip van de fitnesscentra, en van de inrichtingen behorende tot de evenementensector, met inbegrip van de discotheken en dancings, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. Deze meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien. De luchtkwaliteitsmeter moet aanwezig zijn in elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd, waar wordt gesport, waar het evenement plaatsvindt, waar wachtrijen staan, alsook in de kleedkamers. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie zoals bedoeld in het ministerieel besluit van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm overschreden wordt, dient de uitbater bovendien te voorzien in een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Er geldt een transitieperiode om zich in regel te stellen tot ten minste 31 oktober 2021.

  Een uitzondering wordt gemaakt voor sportinrichtingen met een oppervlakte van minstens 400 m2, een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die kunnen worden geopend. In deze ruimtes is de CO2-meter niet verplicht, maar wel aanbevolen. In elk geval zorgen deze inrichtingen dat hun ventilatie voldoet aan de aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19.

  Onder gemeenschappelijke ruimte wordt verstaan plaatsen waar meerdere personen bijeenkomen voor een periode van meer dan 15 minuten

  • In de context van sportfaciliteiten verwijst dit naar de plaatsen waar de sportactiviteiten plaatsvinden en naar de kleedkamers, en niet naar de gangen. Voor de kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, moet een actieplan worden opgesteld;
  • In de context van gezondheidscentra gaat het om de verzamelplaatsen (activiteiten, catering, wachten, rusten) en niet om de gangen of kamers;
  • In de context van evenementeninfrastructuur gaat het om de plaatsen waar de activiteit of activiteiten plaatsvinden, alsook om de catering- en wachtruimten
 • Wat met sociale contacten?

  Private bijeenkomsten zijn toegelaten, het gaat om bijeenkomsten waarbij de toegang wordt beperkt tot een bepaald publiek door middel van individuele uitnodigingen.

  Private bijeenkomsten mogen binnen worden georganiseerd voor een maximum van 500 personen.

  Private bijeenkomsten mogen buiten worden georganiseerd voor een maximum van 750 personen.

  Deze maximale aantallen kunnen evenwel worden overschreden op voorwaarde dat toepassing wordt gemaakt van de regels die gelden voor de grotere evenementen waarbij geen toepassing wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

  Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het aangeraden om de basisprincipes te respecteren bij alle sociale contacten.

  De regels van social distancing blijven gelden, behalve voor wat betreft de uitzonderingen opgesomd onder het deel “Gezondheid”.

 • Zijn er specifieke maatregelen op het openbaar vervoer?

  De gebruikers van het openbaar vervoer, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in de besloten ruimtes van de luchthaven, het station, op het perron of een halte, in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

  Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus). Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

  Bovendien neemt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen de nodige maatregelen om een maximale naleving van de preventiemaatregelen te garanderen in het station, op het perron of een halte, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door haar wordt georganiseerd, in samenwerking met de betrokken lokale overheid en de politie.

 • Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?

  Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.

  In de besloten ruimtes van het georganiseerd collectief vervoer (i.e. het vervoer dat vooraf georganiseerd wordt met een duidelijk traject of eindbestemming met een voertuig waar minstens 9+1 zitplaatsen (passagiers + chauffeur) in zijn) moeten de passagiers, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 m bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden

 • Mogen taxi’s en andere on-demand transportdiensten nog klanten vervoeren?

  Taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 m tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert afhankelijk van het type voertuig.

  De personen die de maatregelen van de social distancing onderling niet hoeven te respecteren, mogen eenzelfde voertuig delen. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

  Als de social distancing regels niet gegarandeerd kunnen worden is het dragen van mond- en neus bedekking sterk aanbevolen verplicht. Het dragen van een mondneusmaker is verplicht zodra het vervoersmiddel voldoet aan de hierboven vermelde definitie van georganiseerd collectief vervoer.

 • Hoeveel personen mogen in een privéwagen zitten?

  Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 m tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.

  De personen die de maatregelen van de social distancing onderling niet hoeven te respecteren, mogen eenzelfde voertuig delen. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

  Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking sterk aanbevolen verplicht. Het dragen van een mondneusmaker is verplicht zodra het vervoersmiddel voldoet aan de hierboven vermelde definitie van georganiseerd collectief vervoer.

 • Wat met toerisme?

  Meer details met betrekking tot internationaal reizen worden behandeld in het deel “internationaal”.

  Alle logiesvormen (inclusief hotels, aparthotels, gîtes, B&Bs, vakantieparken en campings), met inbegrip van hun restaurants en bars en hun andere gemeenschappelijke faciliteiten (zwembad, wellness-centra, jacuzzi,…), zijn open, mits naleving van de geldende maatregelen en protocollen.

 • Jeugdsector

  Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die men kan raadplegen via onderstaande link:

 • Wat zijn de regels voor sporttrainingen en -competities (deelnemers)?

  Zowel de binnen- als buitengedeelten van de inrichtingen die behoren tot de sportsector zijn voor iedereen toegankelijk, mits naleving van de minimale regels zoals hierboven opgesomd en het toepasselijke protocol.

  In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen behorende tot de sportieve sector, met inbegrip van de fitnesscentra is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2 verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. Deze meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien. De luchtkwaliteitsmeter moet aanwezig zijn in elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd, waar wordt gesport, waar het evenement plaatsvindt, waar wachtrijen staan, alsook in de kleedkamers. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie zoals bedoeld in het ministerieel besluit van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm overschreden wordt, dient de uitbater bovendien te voorzien in een erkend systeem voor deze ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Er geldt een transitieperiode om zich in regel te stellen tot ten minste 31 oktober 2021.

  Een uitzondering wordt gemaakt voor sportinrichtingen met een oppervlakte van minstens 400 m2, een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die kunnen worden geopend. In deze ruimtes is de CO2-meter niet verplicht, maar wel aanbevolen. In elk geval zorgen deze inrichtingen dat hun ventilatie voldoet aan de aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19.

  Onder gemeenschappelijke ruimte wordt verstaan plaatsen waar de sportactiviteiten plaatsvinden en de kleedkamers, waar de bezoekers langer dan 15 minuten verblijven, en niet de gangen. Voor de kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, moet een actieplan worden opgesteld.

  De sportieve wedstrijden en de sporttrainingen kunnen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers.

 • Wat is de regeling voor de zwembaden?

  De zwembaden (met inbegrip van de recreatieve delen en de subtropische zwembaden) zijn open, de protocollen van de gemeenschappen regelen de modaliteiten tot de toegang en organisatie. De toeristische accommodaties mogen ook klanten toegang verlenen tot hun zwembad, mits het respecteren van de regels in het protocol dat van toepassing is op de zwembaden.

  De uitbating van het zwembad en de activiteiten die doorgaan in het zwembad moeten de minimale regels, zoals hierboven beschreven, respecteren:

 • Wat zijn de algemene principes voor cultuur en recreatie?

  Zowel de binnen- als buitengedeelten van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke en recreatieve sector zijn open voor het publiek, onder meer casino’s, speelautomatenhallen, wellnesscentra, binnenspeeltuinen, bowlingzalen, bioscopen, lasergames, paintballs, trampolineparken,…). De minimale regels en de toepasselijke protocollen dienen te worden gerespecteerd.

  Discotheken en dancings, zijnde uitgaansgelegenheden die bestaan uit één of meerdere zalen waar hoofdzakelijk gedanst wordt op muziek, kunnen hun activiteiten hervatten, op voorwaarde dat de toegang georganiseerd wordt met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST), overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021. Verder moeten de minimale horecaregels en de regels voor de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector gerespecteerd worden.

  Aangezien de verplichting om de toegang te organiseren met het Covid Safe Ticket voor wat betreft discotheken en dancings wordt opgelegd omwille van de aard van de inrichting en niet omwille van de aard van de activiteit, zal het CST ook moeten worden gebruikt bij private bijeenkomsten en kleine evenementen die worden georganiseerd in een discotheek of dancing.

 • Organisatie van sportieve wedstrijden en sporttrainingen, evenementen, culturele en andere voorstellingen of congressen

  Kleine evenementen

  Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen kunnen doorgaan zonder specifieke maatregelen wanneer ze georganiseerd worden voor minder dan 500 personen binnen of minder dan 750 personen buiten.

  De social distancing regels en de mondmaskerplicht dienen niet gerespecteerd te worden, dansfeesten zijn toegelaten. De minimale horecaregels moeten worden toegepast bij deze evenementen. De specifieke (strengere) horecaregels die gelden voor het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen met een publiek van 500 of meer (binnen) of 750 of meer (buiten) personen en waarbij geen gebruik wordt gemaakt van het CST zijn dus niet van toepassing. De minimale regels en de protocollen van toepassing op inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, zoals hoger toegelicht onder de algemene inleiding onder dit hoofdstuk “Openbaar leven”, gelden voor het overige.

  Het gebruik van het CST is niet mogelijk voor dit type evenementen, tenzij de minimumaantallen werden verlaagd of het gebruik van het CST werd verplicht op basis van een lokaal politiebesluit, lokale politieverordening, decreet of een ordonnantie, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021

  Grotere evenementen zonder CST

  Voor zover geen toepassing gemaakt wordt van het CST (Covid Safe Ticket), gelden onderstaande regels voor evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die:

  • binnen worden georganiseerd voor een publiek van 500 personen tot 3000 personen
  • buiten worden georganiseerd voor een publiek van 750 personen tot 5000 personen

  Deze evenementen dienen volgende regels te respecteren:

  • De regels van social distancing tussen de verschillende gezelschappen;
  • Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten dienen de striktere horeca regels zoals hierboven beschreven in het deel “Horeca” gerespecteerd te worden (mondmaskerplicht voor personeelsleden in de besloten ruimten, acht personen per tafel, enkel zitplaatsen, …);
  • In de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector dienen de regels zoals hierboven onder “Openbaar leven” gerespecteerd te worden (informatie over de geldende preventiemaatregelen, handhygiëne,…;
  • De voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid na raadpleging van het CERM, en desgevallend het CIRM, moet worden verkregen.

  Bij deze evenementen die binnen worden georganiseerd voor een publiek van 500 of meer personen, zijn zowel de medewerkers, de organisatoren als het publiek verplicht een mondmasker of elk alternatief in stof te dragen.

  In geval van compartimentering van het publiek kunnen de maximale aantallen van 3000 (binnen) en 5000 (buiten) worden overschreden, mits naleving van de volgende minimale regels en de toepasselijke protocollen: 

  1° er is geen vermenging mogelijk van het publiek aanwezig in de verschillende compartimenten, voor, tijdens en na de activiteit; 2° er wordt per compartiment een aparte in- en uitgang en sanitaire infrastructuur voorzien; 3° de capaciteit van één compartiment is niet hoger dan het maximum aantal personen toegelaten zoals hierboven beschreven; 4° de capaciteit van alle compartimenten samen bedraagt niet meer dan één derde van de totale capaciteit van de infrastructuur.

  Bovenstaande regels zijn dus niet van toepassing indien de organisatoren ervoor kiezen om het Covid Safe Ticket te gebruiken, of wanneer het gebruik van het Covid Safe Ticket verplicht is op basis van een lokaal politiebesluit of lokale politieverordening, een decreet of een ordonnantie, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

  Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten

  Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten mogen binnen worden georganiseerd voor een publiek van minimum 500 personen en van maximum 75.000 personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid (CERM/CIRM moet niet worden gevraagd) en met naleving van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 i.v.m. het Covid Safe Ticket.

  Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten mogen buiten worden georganiseerd voor een publiek van minimum 750 personen en van maximum 75.000 personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid (CERM/CIRM moet niet worden gevraagd) en met naleving van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 i.v.m. het Covid Safe Ticket.

  De minimumaantallen zoals hierboven beschreven kunnen worden gewijzigd door de lokale overheden alsook door de gefedereerde entiteiten overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

  In iedere besloten ruimte van de infrastructuur waar het massa-evenement plaatsvindt, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2). Deze meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm overschreden wordt, dient de uitbater bovendien te voorzien in een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Er geldt een transitieperiode om zich in regel te stellen tot ten minste 31 oktober 2021. De aankomstzone tot het massa-evenement wordt zodanig georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd. Op het massa-evenement zelf gelden geen social distancingregels en geen mondmaskerplicht, noch de horecaregels.

  Voor meer informatie, kan u de FAQ Evenementen van het Coronacommissariaat hier raadplegen : https://fdn01.fed.be/documents/74ac7e2c8bb971a70bb3e8da0d5b97e6/FAQ%20evenementen%20-%20v06102021_NL.pdf

  De minister van Binnenlandse Zaken kan, na gemotiveerd advies van de bevoegde minister(s), de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, toelating geven om af te wijken van de regels van het ministerieel besluit voor de proef- en pilootprojecten, behalve voor wat betreft het maximum aantal van 75.000 bezoekers. De organisatie van de proef- en pilootprojecten gebeurt overeenkomstig het protocol dat werd bepaald door de bevoegde ministers en de federale minister van Volksgezondheid houdende een kader, kalender en stappenplan voor de organisatie van proef- en pilootprojecten, zowel binnen als buiten, overeenkomstig de afspraken van het Overlegcomité

 • In welke gevallen moet het Covid Event/Infrastructure Risk Model (CERM/CIRM) gebruikt worden?

  Het “CERM” is het instrument dat een lokale overheid in staat stelt een analyse te maken met betrekking tot de organisatie op haar grondgebied van een bepaald evenement in de ruime zin in het licht van de geldende sanitaire maatregelen, beschikbaar op de website “covideventriskmodel.be”.

  Het “CIRM” is het instrument dat een lokale overheid in staat stelt een analyse te maken met betrekking tot een bepaalde infrastructuur op haar grondgebied voor de organisatie van evenementen in de ruime zin in het licht van de geldende sanitaire maatregelen, beschikbaar op de website “covideventriskmodel.be/cirm”.

  Het CERM en, wanneer van toepassing, het CIRM moeten gebruikt worden voor beslissingen in verband met de organisatie van evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en sporttrainingen en congressen, met een publiek van 500 of meer personen indoor en 750 of meer personen outdoor wanneer de organisator geen toepassing maakt van het Covid Safe Ticket.

  De CERM en CIRM moeten niet gebruikt worden door de lokale overheid om toestemming te verlenen voor massa-evenementen, noch voor evenementen waarvoor de toegang op basis van een lokaal politiebesluit, een lokale politieverordening, een decreet of een ordonnantie verplicht dient te worden georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 ivm het Covid Safe Ticket.

 • Hoe zit het met betogingen?
  Betogingen zijn toegestaan zonder beperking van het maximum aantal deelnemers. De naleving van de regels van social distancing blijft evenwel verplicht.
 • PRIVATE BIJEENKOMSTEN

  Private bijeenkomsten zijn toegelaten, het gaat om bijeenkomsten waarbij de toegang wordt beperkt tot een bepaald publiek door middel van individuele uitnodigingen.

  Private bijeenkomsten mogen binnen worden georganiseerd voor een maximum van 500 personen.

  Private bijeenkomsten mogen buiten worden georganiseerd voor een maximum van 750 personen.

  De bepalingen van toepassing op de horeca gelden niet voor dienstverlening aan huis en private bijeenkomsten (ook wanneer zij in een horeca-inrichting plaatsvinden), daarnaast is ook het dragen van het mondmasker niet verplicht. De social distancing regels dienen niet gerespecteerd te worden, dansfeesten zijn in dit kader toegelaten.

  Indien de private bijeenkomst plaatsvindt in een discotheek of dancing is het gebruik van het CST derhalve wel verplicht aangezien de toegang tot een discotheek of dancing enkel mogelijk is met gebruik van het CST.

  Deze maximale aantallen kunnen evenwel worden overschreden op voorwaarde dat toepassing wordt gemaakt van de modaliteiten die gelden voor de grotere evenementen waarbij geen toepassing wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

 • Wat met jeugdactiviteiten ?

  Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die men kan raadplegen via onderstaande link:

 • BURGERLIJKE HUWELIJKEN, UITVAARTEN, EREDIENSTEN EN CEREMONIES
  Er gelden geen specifieke regels meer voor deze diensten en ceremonies.
 • Welke regels zijn er van toepassing op een individueel bezoek aan een gebedsplaats?
  Er gelden geen specifieke regels meer voor een individueel bezoek aan een gebedsplaats.

Internationaal

 • rijopleiding rijexamen rijbewijs autokeuring technische keuring keuringsbewijs bandenwissel garage openbaar vervoer trein tram bus metro premetro vliegtuig station luchthaven haven fiets taxi deelauto carpool cruise pleziervaart boot zeilboot verplaatsing goederentransport grens grenzen buitenland
 • MAG JE REIZEN VAN EN NAAR BELGIË?

  Noot vooraf:

  1. Aangezien Andorra, Monaco, San Marino, en de Heilige Stoel/ Vaticaanstad in onderstaande beschouwd worden als landen van de EU dienen hun residenten beschouwd te worden als EU-residenten. Personen met een nationaliteit van deze landen worden bijgevolg beschouwd als EU-burgers.

  2. In het onderstaande wordt onder “vervoerder” verstaan:

  • de openbare of private luchtvervoerder;
  • de openbare of private zeevervoerder;
  • de binnenvaartvervoerder;
  • de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.
  1. In het onderstaande wordt onder “derde land” verstaan: een land dat niet behoort tot de Europese Unie, noch tot de Schengenzone.
 • Algemene principes

  Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking, behalve voor reizigers die in het bezit zijn van een vaccinatiecertificaat alsook voor personen tot en met 17 jaar die reizen met een begeleider die in het bezit is van een vaccinatiecertificaat . Dit is een digitaal EU-COVID-certificaat van vaccinatie of een certificaat van vaccinatie uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld in de lijst op https://www.info-coronavirus.be/nl/

  Bij gebrek aan een equivalentiebeslissing van de Europese Commissie wordt eveneens een vaccinatiecertificaat aanvaard dat werd uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie en dat minimaal de volgende informatie bevat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels:

  • gegevens waaruit valt te herleiden wie de persoon is die is gevaccineerd (naam, geboortedatum en/of ID-nummer);
  • gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld op de website “info-coronavirus.be” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
  • de merknaam en de naam van de fabrikant of handelsvergunninghouder van elk vaccin dat is toegediend;
  • de datum van toediening van elke dosis van het vaccin die werd toegediend;
  • de naam van het land waar het vaccin is toegediend;
  • de afgever van het bewijs van vaccinatie met diens handtekening, stempel of een digitaal leesbare unieke certificaatidentificatiecode.

  Reizen naar landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone blijven sterk afgeraden.

  Let op: Voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden er bijzondere maatregelen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

 • Kleurcodes

  Sinds 1 februari 2021 worden de kleurencodes om de epidemiologische toestand te beschrijven met betrekking tot Covid-19 aangegeven via de website info-coronavirus.be. Voor landen binnen Europese Unie/Europese Economische Ruimte worden ze afgestemd op de kleurencodes van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Derde landen worden beschouwd als rode zones, met uitzondering van de landen die hernomen worden op de witte lijst waarvoor de reisbeperking geleidelijk worden opgeheven op de site van https://www.info-coronavirus.be/nl/

  De Belgische aanpak voor de aankomst van reizigers in België maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Afhankelijk van het land of de regio van waaruit je reist, gelden andere maatregelen na aankomst in België.

  • Rode zones zijn regio’s of landen waar personen een hoog risico op besmetting lopen. Bij terugkomst uit een rode zone zijn bijkomende maatregelen van kracht (PLF, test, quarantaine, certificaten), mits mogelijke uitzonderingen.
  • Oranje zones zijn regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is vastgesteld. Uitgezonderd het invullen van het PLF zijn er geen bijzondere maatregelen van kracht.
  • Groene zones zijn regio’s of landen waarvoor een laag risico op besmetting is vastgesteld. Uitgezonderd het invullen van het PLF zijn er geen bijzondere maatregelen van kracht.

  Bovenop aan het systeem van de kleurencodes zijn er ook bijzondere maatregelen met betrekking tot het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt. Voor deze landen gelden bijzonder verstrengde maatregelen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  De binnenkomst in het land van bestemming hangt af van de voorwaarden opgelegd door het land van bestemming. De reisadviezen zijn onderhevig aan veranderingen. Het is belangrijk om aan de ene kant vóór het vertrek de regelgeving van het land in kwestie na te gaan en aan de andere kant de reisadviezen per land te consulteren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen maar aan de andere kant ze ook tijdens het verblijf in het buitenland te raadplegen om kennis te nemen van eventuele aanpassingen.

  Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl

 • Bijzondere maatregelen met betrekking tot het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt

  De landen die u hier (https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/ ) kan terugvinden, worden aangemerkt als zone met heel hoog risico. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  Vanuit deze derde landen aangemerkt als zone met ‘heel hoog risico’ geldt een inreisverbod:

  • Het is verboden voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van derde landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen.

  Enkel de volgende personen mogen naar België komen of via België doorreizen:

  • Personen die beschikken over de Belgische nationaliteit;
  • Personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België;
  • De echtgenoot of partner van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit of zijn hoofdverblijfplaats heeft in België. Deze echtgenoot of partner moet onder hetzelfde dak wonen als de Belg of de persoon die hoofdverblijfplaats heeft in België. Deze reiziger moet in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post. De feitelijke partners moeten hiervoor een aannemelijk bewijs hebben geleverd van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie (zie FAQ “Kan ik mijn partner bezoeken?”);
  • De kinderen van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit of zijn hoofdverblijfplaats heeft in België of diens echtgenoot of partner zoals hierboven gedefinieerd, voor zover zij onder hetzelfde dak wonen. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post;
  • Personen die vanuit een zone aangemerkt met een heel hoog risico via België doorreizen naar het land van de Europese Unie of de Schengenzone waarvan ze de nationaliteit hebben of waar hun hoofdverblijfplaats zich bevindt;
  • Personen die buiten de Europese Unie en Schengenzone doorreizen (transit via een hoog risico land zonder de internationale zone van de luchthaven te verlaten of transit in België vanuit een hoog risico land zonder de buiten-Schengen zone van de luchthaven te verlaten);
  • Personen die reizen omwille van een uiterst dwingende humanitaire reden. Deze personen moeten in het bezit zijn van een attest van dwingende humanitaire reden, uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post, goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken;
  • Vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel, zeevarenden, sleepbootbemanning, loodsen en industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken, die professioneel reizen. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever;
  • Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post.
  • De reizen van personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de nationale veiligheid, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post en goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken.

  Voor de hierboven toegelaten reizigers gelden verstrengde maatregelen vóór en bij aankomst in België:

  • Zij dienen vóór de aankomst in België altijd een PLF (Passagier Lokalisatie Formulier) in te vullen, ongeacht hoe ze reizen of hoe lang hun verblijf in België of in het buitenland is;

  • Uitgezonderd: vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel, zeevarenden, sleepbootbemanning, loodsen en industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken, die professioneel reizen. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever;

  • Indien zij hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, dienen personen vanaf 12 jaar altijd te beschikken over een voorafgaandelijke, negatieve PCR-test die is afgenomen maximaal 72 uur vóór aankomst in België of een testcertificaat;

  • Zij moeten zich laten testen in België op dag 1 (residenten en niet-residenten) en dag 7 (residenten en niet-residenten. Alle personen die terugkeren uit een derde land met heel hoog risicoland moeten bovendien 10 dagen in quarantaine behalve voor het uitvoeren van de activiteiten die de essentiële reden vormen voor de reis naar België in het geval van diplomaten en vervoerspersoneel;

  • De maatregelen met betrekking tot aankomst in België (testen/quarantaine) zijn van toepassing zelfs op volledig gevaccineerde personen.

  De specifieke voorwaarden hierboven komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met de Schengenbinnenkomstvoorwaarden en de visumprocedures die er voor sommige reizigers gelden.

  Mogelijke uitzonderingen op testen en quarantaine worden hernomen in de besluiten van de daarvoor bevoegde gefedereerde entiteiten.

 • Ik heb de nationaliteit van, of mijn hoofdverblijfplaats in, een land van de EU of de Schengenzone, OF mijn hoofdverblijfplaats in een derde land vanop de witte lijst, zoals hier https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/#wittelijst opgenomen. Mag ik naar of vanuit België reizen?

  Het is toegelaten vanuit en naar België te reizen.

  Niet-essentiële reizen naar buiten de Europese Unie en de Schengenzone worden echter sterk afgeraden. U dient de maatregelen te respecteren die gelden bij terugkeer naar of aankomst in België (Passenger Locator Form, tests, quarantaine…). Let op: Voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen bevonden op het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, kunnen er bijzondere maatregelen gelden. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

 • Ik heb niet de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, EN heb mijn hoofdverblijfplaats in een derde land dat noch op de witte lijst staat https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/#wittelijst , noch aangeduid is als land met een heel hoog risico https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/ ) Mag ik naar België reizen?

  Sedert 1 juli 2021 mag je naar België reizen wanneer je sinds ten minste twee weken gevaccineerd bent met alle doses voorzien in de bijsluiter van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat op de lijst op https://www.info-coronavirus.be/nl/ is opgenomen en dit kan aantonen door middel van een vaccinatiecertificaat zoals het EU Digitale COVID Certificaat of een equivalent (op basis van een beslissing van de Europese Commissie). Vanaf 1 september kan vanuit een land buiten de EU een ander vaccinatiecertificaat worden aanvaard indien er geen equivalentiebeslissing is.

  Indien je niet beschikt over een dergelijk vaccinatiecertificaat, mag je enkel naar België reizen voor de volgende reizen die als essentieel worden beschouwd en moet een attest van essentiële reis of officieel document hebben (zie verder):

  1. de professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
  2. de professionele reizen van grensarbeiders;
  3. de professionele reizen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw;
  4. de professionele reizen van vervoerspersoneel;
  5. de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair personeel, van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie;
  6. doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;
  7. de reizen om dwingende gezinsredenen, namelijk:
  • de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
  • de bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
  • de reizen in het kader van co-ouderschap (met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting);
  • de reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten in eerste en tweede graad;
  • de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten in eerste en tweede graad;
  1. de professionele reizen van zeevarenden;
  2. de reizen om humanitaire reden (met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon);
  3. de reizen die studie gerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;
  4. de reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit. De reizen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn). De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).
  5. de reizen van de echtgenoot of partner van een persoon die beschikt over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, voor zover zij onder hetzelfde dak wonen, evenals de reizen van hun kinderen die onder hetzelfde daken wonen. De feitelijke partners moeten eveneens een aannemelijk bewijs leveren van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie.

  Bij gebrek aan dit attest van essentiële reis of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, en indien het essentieel karakter van de reis evenmin blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden.

  De specifieke voorwaarden hierboven komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er voor sommige reizigers gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat de pandemie van COVID-19 op bepaalde plaatsen en/of momenten een impact kan hebben op de procedures om een visum aan te vragen. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.

  Voor nationaliteiten die niet visumplichtig zijn gelden volgende regels: de persoon moet reizen met een attest van essentiële reis. Dit attest wordt door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgisch consulaat afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is. Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort), transport (de vrachtbrief). Meer informatie betreffende de procedure kan u vinden op: https://dofi.ibz.be/nl

  Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers, voorafgaand aan het instappen, in het bezit zijn van dit attest of van het vaccinatiecertificaat. Bij gebrek aan dit attest of van het vaccinatiecertificaat, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de reiziger in het bezit is van dit attest of van het vaccinatiecertificaat.

  Let op: Voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden kunnen er bijzondere maatregelen gelden. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

 • Kan ik mijn partner bezoeken ?

  Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt als een essentiële verplaatsing beschouwd, behalve voor derde landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  Voor reizigers met hoofdverblijfplaats in een derde land https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/ aangeduid als “rood” en die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, gelden de volgende voorwaarden: de partner moet meerderjarig (18 jaar en ouder) en alleenstaand zijn. Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet aangetoond worden op het moment van de visumaanvraag (visumplichtige nationaliteiten) of van de aanvraag voor een attest van essentiële reis (niet-visumplichtige nationaliteiten). De relatie moet op de datum van de reis nog steeds bestaan.

  Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet op de volgende manieren worden aangetoond: * ofwel tonen de partners een feitelijke/wettelijke samenwoning van 6 maanden in België of een ander land aan; * ofwel tonen de partners aan dat ze al minstens een jaar een affectieve relatie onderhouden en dat er sinds het begin van deze relatie al minstens twee fysieke ontmoetingen, voor een totale minimale duur van 20 dagen, zijn geweest. Indien een ontmoeting als gevolg van de COVID-maatregelen moest worden uitgesteld kan een bewijs van de geplande reis als tweede bezoek in aanmerking worden genomen; * ofwel tonen de partners aan dat ze een gemeenschappelijk kind hebben.

  De partner in het buitenland moet een visum of een attest van essentiële reis vragen aan de Belgische diplomatieke of consulaire post (voor niet-visumplichtige nationaliteiten). De post reikt dit visum of dit attest uit indien het essentieel karakter van de verplaatsing wordt aangetoond en, in geval van een visumaanvraag, indien alle voorwaarden voor de binnenkomst in de Schengenruimte vervuld zijn. De reiziger moet kunnen aantonen dat deze voorwaarden vervuld zijn wanneer hij/zij zich aan de buitengrenzen van de Schengenruimte aanbiedt.

 • Welke maatregelen zijn verbonden aan reizen?
  Noot vooraf: Wanneer een politiedienst (bijvoorbeeld de luchtvaartpolitie) vermoedt dat een persoon een document gelinkt aan de handhaving van de corona-beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat of een Passagier Lokalisatie Formulier, heeft vervalst en/of van het valse stuk gebruik heeft gemaakt, wordt er een proces-verbaal opgesteld. Het proces-verbaal wordt aan het parket overgemaakt. Gelet op de bijzondere ernst van deze inbreuken met een bedrieglijk opzet en het feit dat het coronabeleid in de strijd tegen het coronavirus staat of valt met de echtheid van deze documenten, wordt, indien voldoende aanwijzingen voorhanden zijn en met vermelding van eventuele, verzachtende omstandigheden, tot rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank overgegaan wegens valsheid en gebruik van het valse stuk.
 • Vaccinatie-, test- of herstelcertificaat (EU Digitale COVID Certificaat)

  De certificaten worden uitgereikt door de bevoegde instanties, afhankelijk van het type certificaat.

  De controle op de geldigheid en correctheid van het certificaat gebeurt door het scannen van de QR-code of controle van de minimale gegevens die aanwezig moeten zijn op het certificaat. De certificaten voor kinderen kunnen gedownload worden door de ouders.

  De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat deze personen, terugkerende uit een rode zone, ouder dan 12 jaar en niet-resident zijn in België, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer vaccinatie-, test- of herstelcertificaat kunnen voorleggen. Bij gebrek aan een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

  A. Vaccinatiecertificaat

  Een digitaal EU-COVID-certificaat van vaccinatie of een certificaat van vaccinatie uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden, waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld op de website “info-coronavirus.be” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

  Bij gebrek aan een equivalentiebeslissing van de Europese Commissie wordt eveneens een vaccinatiecertificaat aanvaard dat werd uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie en dat minimaal de volgende informatie bevat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels:

  • gegevens waaruit valt te herleiden wie de persoon is die is gevaccineerd (naam, geboortedatum en/of ID-nummer);
  • gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld op de website “info-coronavirus.be” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
  • de merknaam, alsook het lotnummer of de naam van de fabrikant of handelsvergunninghouder van elk vaccin dat is toegediend;
  • de datum van toediening van elke dosis van het vaccin die werd toegediend;
  • de naam van het land, van de provincie of van de regio waar het vaccin is toegediend;
  • de afgever van het bewijs van vaccinatie met diens handtekening, stempel of een digitaal leesbare unieke certificaatidentificatiecode.

  B. Testcertificaat

  Een digitaal EU-COVID-certificaat of een ander certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels, dat aangeeft dat een NAAT test met negatief resultaat niet meer dan 72 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd in een officieel laboratorium.

  C. Herstelcertificaat

  Een digitaal EU-COVID-certificaat van herstel of een certificaat van herstel uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden.

  Een herstelcertificaat kan enkel worden afgeleverd voor een positieve PCR-test die ouder is dan 11 dagen (=de periode dat u in isolatie zit na een infectie), maar niet ouder dan 180 dagen. Het certificaat is 180 dagen geldig en de geldigheidsduur begint te lopen vanaf het moment van de staalname voor de test. Ook hier kunnen andere landen bijkomende beperkingen of voorwaarden opleggen.

 • Wat te doen als het land van bestemming een negatieve COVID-19 test vraagt voor het betreden van haar grondgebied?
 • Wanneer dien ik over een testcertificaat te beschikken om naar België te reizen?

  Personen die geen hoofdverblijfplaats in België hebben dienen vanaf de leeftijd van 12 jaar over een negatief testresultaat te beschikken, wanneer ze aankomen vanuit een rode zone (zie kleurencodes) of vanuit een land aangemerkt als zone met heel hoog risico (zie de lijst hier), op basis van een test die ten vroegste 72 uren voor aankomst op Belgisch grondgebied werd afgenomen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  Uitzonderingen:

  • Reizigers die een vaccinatiecertificaat of een herstelcertificaat kunnen voorleggen moeten zich niet bijkomend laten testen of moeten niet in quarantaine;
  • Reizigers die niet via een vervoerder 2 naar België komen, en maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen testcertificaat kunnen voorleggen;
  • Reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die zich uitsluitend in de transitzone begeven, dienen eveneens niet over een testcertificaat te beschikken. Deze personen dienen te beschikken over een bevestigd ticket van hun connectievlucht. Indien een testcertificaat nodig is om door te reizen naar de eindbestemming, dient de persoon dit in zijn/haar bezit te hebben voor de aankomst in België. Men kan zich in België niet in orde stellen vermits aan de inreisvoorwaarden niet voldaan is;

  Deze uitzonderingen voor het beschikken over een voorafgaandelijke test zijn niet van toepassing voor personen die zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico. Reizigers vanuit deze landen dienen altijd over een voorafgaandelijke negatieve test te beschikken die is afgenomen maximaal 72 uur vóór aankomst in België. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer, een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat voorleggen. Bij gebrek aan dit document is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

  In het kader van de uitzondering met betrekking tot transit en doorreizen, moeten luchtvaartmaatschappijen controleren of de persoon een bevestigd vliegtuigticket heeft om onmiddellijk door te reizen en of de persoon een dergelijk certificaat heeft indien dit nodig is voor de eindbestemming.

  Indien iemand niet voldoet aan deze voorwaarden, blijft deze onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij en dan moet de luchtvaartmaatschappij de terugkeer van de reiziger naar het land van vertrek verzekeren.

  Er is geen uitzondering voor personen die in hun land van herkomst geen test kunnen laten afnemen als ze asymptomatisch zijn.

  Let op:

  Het testcertificaat moet op papier of in elektronische vorm onmiddellijk beschikbaar zijn voor controle.

  Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld:

  • Het resultaat van de test moet negatief zijn.
  • De datum van de monsterafname moet duidelijk worden aangegeven: het document is vanaf die datum 72 uur geldig.
  • Alleen PCR-tests voor SARS CoV-2 met PCR-goedkeuring worden geaccepteerd.
  • De analyse moet zijn uitgevoerd in een officieel laboratorium in het land waar de reiziger vandaan komt en gecertificeerd door een arts of apotheker-bioloog (gelijkwaardig aan het RIZIV).

  Het resultaat van de test moet worden gecontroleerd vooraleer de vervoerder het land van vertrek verlaat: als het document niet beschikbaar is, kan de passagier niet worden toegelaten.

  Voor personen die met eigen vervoersmiddelen in België aankomen, kunnen er aan de grenzen controles worden uitgevoerd.

  De volgende categorieën van reizigers moeten niet over een vaccinatie- (behalve indien het een attest van essentiële reis vervangt), test-, of herstelcertificaat te beschikken:

  1. Voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:
  • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
  • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
  • De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
  • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
  1. De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;

  2. De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

  Let op: voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van derde landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden er geen uitzonderingen met betrekking tot het beschikken over een negatief testresultaat of een EU Digital COVID Certificate. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

 • Wanneer en hoe moet ik een Passagier Lokalisatie formulier (PLF) invullen ?

  Je vult het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) in binnen de 6 maanden voor je aankomt in België, ook als je gevaccineerd bent. Het PLF moet ingevuld worden door:

  • alle personen die naar België reizen, behalve: wanneer ze minder dan 48 uur in België blijven, wanneer ze naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.
  • Reis je met het vliegtuig of per boot naar België? Dan moet je altijd het PLF invullen, ook als je minder dan 48 uur in België blijft of in het buitenland was.
  • Reis je met de trein of bus vanuit een land buiten de EU of Schengenzone? Dan moet je altijd het PLF invullen, ook als je minder dan 48 uur in België blijft of in het buitenland was
  • Wanneer je de afgelopen 14 dagen in een heel hoog risicoland verbleef, dien je altijd het PLF in te vullen, ongeacht de duur van je verblijf.

  Voor elke passagier van 12 jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld worden. De gegevens van kinderen onder 12 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een begeleidende volwassene indien vergezeld van een volwassene. Indien kinderen onder de 12 jaar alleen reizen dienen ze ook een formulier in te vullen.

  Het volledig en waarheidsgetrouw invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier is verplicht. Het niet invullen van het formulier kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, weigering tot instappen door de vervoerder, en weigering van toegang tot het grondgebied.

  Het PLF-document moet op elektronische wijze worden ingevuld. Het formulier is beschikbaar op:: https://travel.info-coronavirus.be/.

  • Na het verzenden van het elektronisch formulier, krijgt de reiziger per e-mail een ontvangstbewijs met QR-code. Indien van toepassing, moet de reiziger dit bij vertrek tonen aan de vervoerder, en bij aankomst aan de grenscontrole.
  • Het elektronisch formulier bevat een vragenlijst met een optionele zelf-evaluatie van het risico op besmetting. Op basis daarvan krijgt men een SMS met de te volgen maatregelen. Voor verdere toelichting met betrekking tot de testprocedure zie hieronder bij “Test”.

  Vanaf 1 oktober 2021 kan de papieren versie van het PLF niet langer gebruikt worden. Vanaf dat moment dient het PLF elektronisch te worden ingevuld en zal een papieren PLF niet langer geldig zijn. Tot en met 14 oktober is er echter een ‘transitieperiode’ van kracht. Bijkomend zullen er ook omkaderende maatregelen zijn ter ondersteuning van de reiziger:

  • Om iedereen de mogelijkheid te geven om het PLF elektronisch in te vullen kan u reeds vanaf 180 dagen voor uw voorziene aankomst in België het PLF online invullen.
  • Indien u niet beschikt over internet of de nodige elektronische apparatuur tijdens uw verblijf kan u zich van tevoren zich door een derde laten bijstaan bij het invullen van het elektronische PLF.
  • De vervoerder kan voorzien in ondersteuning van de reizigers voor het invullen van het elektronische PLF of het afdrukken van de QR-code. Dit zal ook worden voorzien in de terminals van de luchthavens.
  • Na het invullen van het elektronische PLF zal u via mail versie van het ingevulde e-PLF krijgen met een bijgesloten QR-code. U kan deze ingevulde, elektronische versie ook steeds zelf afprinten, met leesbare QR-code, om dit ter controle voorleggen.

  Het PLF neemt voor het bepalen van de quarantaine telkens de laatste 14 dagen in rekening.

  Sinds 1 juli neemt het PLF het al dan niet beschikken over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat mee in rekening bij het bepalen van eventuele quarantaine of testing.

  Indien de informatie ingevuld op het formulier binnen de 14 dagen na aankomst verandert, moet u dit melden door een nieuw e-PLF in te vullen via https://travel.info-coronavirus.be/ met de volledige en aangepaste gegevens.

  Het vervalsen van het PLF zal kunnen leiden tot het opstellen van een PV dat aan het parket wordt bezorgd.

  Bij gebrek aan dit formulier of bij valse, misleidende of onvolledige informatie, kan de toegang tot het grondgebied geweigerd worden

 • Welke reizigers moeten in quarantaine?

  Reizigers die terugkeren uit derde landen of landen van de EU of Schengenzone beschouwd als rode zones, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven, worden beschouwd als “hoogrisicocontacten”, wat betekent dat ze verplicht in quarantaine moeten.

  A. Bij terugkeer van het grondgebied van een derde land beschouwd als rode zone dien je 10 dagen verplicht in quarantaine te gaan en zich verplicht te laten testen, voorafgaandelijk aan de reis (voor niet-residenten) of op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten). De quarantaine kan beëindigd worden na een negatief resultaat van de tweede test die plaats vond op dag 7.

  B. Bij terugkeer van een rode zone binnen de Europese Unie of de Schengenzone, dien je je verplicht te laten testen met PCR test op dag 1 of 2 en in quarantaine te verblijven tot het negatief resultaat van de test bekend is. Men moet zich eveneens laten testen op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting vanaf het negatieve resultaat van de test op dag 1 of 2.

  Uitzondering: reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met een vaccinatiecertificaat moeten zich laten testen op dag 1 en in quarantaine tot het resultaat van de test bekend is, en op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting vanaf het negatieve resultaat van de test op dag 1 of 2 (in situatie A.), of moeten zich niet laten testen en niet in quarantaine (in situatie B.), uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van derde landen aangemerkt als zone met heel hoog risico.

  Reizigers die uit een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico komen, moeten zich 10 dagen in quarantaine plaatsen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt. Het PLF neemt voor het bepalen van de quarantaine telkens de laatste 14 dagen in rekening ook wanneer de zone van kleur verandert.

  Een persoon die minder dan 3 maanden geleden een diagnose van COVID-19, zoals bevestigd door een positieve PCR-test, kreeg en nu geïdentificeerd werd als hoog-risico contact van een COVID-geval (of een terugkerende reiziger uit rode zone), is vermoedelijk tijdelijk beschermd door immuniteit. Momenteel voorziet de regelgeving in een vrijstelling van quarantaine indien de diagnose minder dan 2 maanden geleden werd gesteld.

  Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet getest worden, maar zij moeten wel de quarantaine respecteren, als de meereizende meerderjarige in quarantaine moet.

  Voor de personen die als “hoogrisicocontact” worden beschouwd, start de periode van quarantaine op de dag van het verlaten van het derde land beschouwd als rode zone, op voorwaarde dat deze duidelijk en objectief vastgesteld is op het PLF. Zo niet gaat de quarantaine in vanaf de reiziger in België aankomt, na een verblijf in een derde land beschouwd als rode zone, tenzij anders bepaald door de behandelende arts/decreet van de gefedereerde entiteiten. Hierop zal gecontroleerd worden door de politie en bij niet-naleving riskeert men een boete van 250 euro of meer bij recidive.

  De specificatie van de geldende regels voor elke gemeenschap/gewest vindt u hier:

  Bij verplaatsingen van korte duur (minder dan 48 uur) in België of in het buitenland, dient men dit aan te vinken op het Passagier Lokalisatie Formulier en zal er geen SMS verstuurd worden. Quarantaine is in dit geval niet verplicht. Dit is niet van toepassing voor reizigers die terugkeren uit een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  Belgen en ingezetenen die in het buitenland als besmet of hoogrisicocontact worden geïdentificeerd dienen hun isolatie en hun quarantaine steeds ter plaatse te vervolledigen, volgens de regels van het gastland, vooraleer terug te keren. De Belgische gezondheidsautoriteiten et de diplomatieke diensten dienen gecontacteerd te worden bij een verzoek om uitzondering. Een uitzondering zal slechts overwogen worden bij absolute noodzaak en op uitzonderlijke basis.

 • Wat moet ik verstaan onder het begrip quarantaine?

  Quarantaine betekent preventief zichzelf afzonderen. Gedurende de periode van quarantaine dient men op één enkele plaats adres te blijven, die dat vooraf moet opgegeven worden via het Passagier Lokalisatie Formulier. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten.

  Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren):

  • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.

  • Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).

  • Bezoek van externen is niet toegestaan.

  • Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.

  • Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.

  • De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien symptomen optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt. Indien symptomen optreden moet u in zelf-isolatie gaan en contact opnemen met een huisarts in de buurt.

  • Tijdens de hele periode van quarantaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten.

  • Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten die niet kunnen uitgesteld worden tot na het verstrijken van de quarantainetermijn en mits het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere personen en het dragen van een (stoffen) mondmasker:

  • Verplaatsingen met betrekking tot dringende medische zorgen en toegang tot geneesmiddelen;

  • Verplaatsingen met betrekking tot de aankoop van noodzakelijke basisbenodigdheden, zoals voedsel, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;

  • Verplaatsingen in het kader van dringende juridische/financiële aangelegenheden en ouderlijk gezag, mits staving;

  • Verplaatsingen in het kader van de dringende en noodzakelijke zorg voor landbouwdieren, als niemand anders hiervoor kan zorgen;

  • Verplaatsingen in het kader van een begrafenis.

 • Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie ?

  Wanneer je een positieve test hebt afgelegd en/of ziek bent, dien je in isolatie te gaan voor een periode van minstens 10 dagen. Gedurende de periode in isolatie dien je het contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, te vermijden.

  De isolatie wordt opgeheven wanneer aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

  • niet eerder dan 10 dagen na het optreden van de symptomen en
  • minstens 3 koortsvrije dagen en
  • een verbetering van de ademhalingssymptomen.

  Extra maatregelen te nemen bij isolatie:

  • Draag thuis een mondmasker om je huisgenoten te beschermen
  • Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer die je goed verlucht, zodat het virus er zich niet kan opbouwen
  • Vraag hulp aan anderen voor je boodschappen
  • Je kan zelf contact opnemen met het callcenter voor contactonderzoek, maar je hoeft daarop niet te wachten.
 • Welke reizigers moeten zich laten testen in België?

  Vanuit een EU-land of de Schengenzone

  Residenten in België die terugkeren uit een rode zone en daar meer dan 48 uur hebben verbleven, moeten op dag 1 van hun terugkeer in België worden getest en moeten in quarantaine tot het resultaat van de test bekend is. Terugkerend uit een rode zone, moet men zich eveneens laten testen op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting vanaf het negatieve resultaat van de test op dag 1 of 2. Wanneer de rode zone ook aangemerkt wordt als zone met een heel hoog risico, is een test op dag 7 na terugkeer in België eveneens verplicht. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt. Niet-residenten in België die uit een rode zone komen en daar meer dan 48 uur hebben verbleven, moeten ten minste 72 uur voor aankomst in België een voorafgaande test ondergaan, zoals hierboven vermeld. Terugkerend uit een rode zone, moet men zich eveneens laten testen op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting vanaf het negatieve resultaat van de test op dag 1 of 2. Wanneer de rode zone ook als “heel hoog risicozone” wordt aangemerkt, is een test op dag 7 na aankomst in België eveneens verplicht. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  Uitzonderingen:

  • Reizigers die met een vaccinatiecertificaat kunnen aantonen volledig gevaccineerd te zijn, of over een herstelcertificaat beschikken, hoeven niet te worden getest;

  • Reizigers die niet via een vervoerder naar België komen en die maximaal 48 uur in het buitenland zijn geweest of maximaal 48 uur in België zullen verblijven, hoeven geen PLF in te vullen en hoeven dus ook geen test te ondergaan;

  • De volgende categorieën reizigers hoeven geen PLF in te vullen wanneer zij niet via een vervoerder reizen

  • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;

  • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;

  • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);

  • De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;

  • De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap

  Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt. Daarvoor kunnen Belgische inwoners met een geldig rijksregisternummer of een geldig BIS-nummer een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be .

  • Indien men positief test, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 10 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.
  • Indien men negatief test op de voorafgaande test dient men zich niet in quarantaine te plaatsen. Of indien men negatief test op de test op dag 1 bij terugkomst in België, kan men de quarantaine onderbreken. Personen die uit een “heel hoog risicozone” terugkomen, moeten echter nog steeds op dag 7 na terugkeer of aankomst in België worden getest. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet getest worden maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

  Vanuit een derde land beschouwd als rode zone

  Personen die de nationaliteit van, of hun hoofdverblijfplaats, hebben in een land van de EU of de Schengenzone, die terugkeren uit een derde land beschouwd als rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich verplicht laten testen op dag 1 (residenten in België) of beschikken over een testcertificaat (niet-residenten in België) en op dag 7 van de quarantaine (residenten en niet-residenten in België).

  Personen die niet de nationaliteit van, of hun hoofdverblijfplaats, hebben in een land van de EU of de Schengenzone, die aankomen uit een derde land beschouwd als rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten naast het hierboven vermelde testcertificaat zich op dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen.

  Uitzonderingen:

  • Reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met een erkend vaccinatiecertificaat moeten zich laten testen op dag 1 en in quarantaine tot het resultaat van de test bekend is. Terugkerend uit een rode zone, moet men zich eveneens laten testen op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting vanaf het negatieve resultaat van de test op dag 1, uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van derde land aangemerkt als heel hoog risicozone. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  • Reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met van een erkend vaccinatiecertificaat en die een testcertificaat kunnen voorleggen, zoals hierboven vermeld, bij hun aankomst, hoeven geen test op dag 1 noch quarantaine te ondergaan. Terugkerend uit een rode zone, moet men zich wel laten testen op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting, uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van een derde land aangemerkt als heel hoog risicozone. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.;

  • Reizigers die niet via vervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden op het grondgebied van een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  • De volgende categorieën van reizigers moeten geen PLF-document invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen wanneer zij niet via een vervoerder reizen:

  • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;

  • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;

  • De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;

  • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);

  • De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;

  • De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

  Reizigers uit een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico, moeten altijd zich laten testen op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten) van de quarantaine. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt. Daarvoor kunnen Belgische inwoners met een geldig rijksregisternummer of een geldig BIS-nummer een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be

  • Indien men positief test, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 10 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.
  • Indien men als inwoner negatief test op dag 1, zal u op dag 5 een nieuwe uitnodiging via sms krijgen om u opnieuw te laten testen op dag 7.
  • Indien de test op dag 7 negatief is, kan het hoogrisicocontact uit quarantaine.

  Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet getest worden maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

  Indien geen test wordt afgenomen (bijv. kind jonger dan 12 jaar), of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, stopt de quarantaine van asymptomatische reizigers na 10 dagen beginnend de laatste dag in het hoogrisicogebied.

 • Uitzonderingen op testen en quarantaine bij aankomst in België
  Ondanks het feit dat in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid bestaat om een uitzondering te krijgen op quarantaine of testen, dient het steeds de bedoeling te zijn om zo veel mogelijk de algemene regels inzake testing en quarantaine te respecteren.
 • Wat als men tegen de adviezen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?
  De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.

Geen antwoord op je vraag gevonden?

Raadpleeg de beschikbare informatie op de websites van de bevoegde overheden of bel 0800 14 689.